Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 74 POZ 32 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2009 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1723) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 74 POZ 32 - Strona 3

Strona 3 z 3

(10)

(14) (1) Rantanen, T. (2008), „The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication”, British Journal of Dermatology 159, s. 218–221. (2) Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia, dekret z dnia 4 grudnia 2008 r. zawieszający wprowadzanie do obrotu siedzeń i obuwia zawierających DMF. Dziennik Ustaw Republiki Francuskiej (JOFR) z dnia 10 grudnia 2008 r., pozycja 17 z 108. (3) Minister Zdrowia Publicznego i Minister ds. Ochrony Konsumentów, dekret ministerialny dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu artykułów i produktów zawierających DMF. Belgijski Dziennik Ustaw z dnia 12 stycznia 2009 r. 4) Uchwała z dnia 22 grudnia 2008 r. hiszpańskiego instytutu konsu­ ( mentów (Instituto Nacional del Consumo). Hiszpański Dziennik Ustaw (BOE) nr 18 z dnia 21 stycznia 2009 r., Sec. V-B. s. 5474. (5) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.


Stosowana metoda analityczna powinna w związku z tym umożliwiać w sposób wiarygodny określenie stężenia 0,1 mg DMF na kilogram produktu lub części produktu. Oznacza to, że granica oznaczalności tejże metody powinna wynosić najwyżej 0,1 mg/kg.

(15)

Państwa członkowskie muszą prowadzić nadzór rynku oraz działania egzekwujące, aby zapobiegać zagrożeniu dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów stwarza­ nemu przez produkty niebezpieczne.

(6) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.

L 74/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2009

(16)

Krótki okres przejściowy konieczny jest zarówno w interesie państw członkowskich, które mają zapewnić stosowanie niniejszej decyzji, jak i producentów i dystrybutorów, których dotyczy obowiązek udostęp­ niania na rynku wyłącznie bezpiecznych produktów. Potrzeba zapobiegania kolejnym przypadkom poważ­ nego uszczerbku dla zdrowia i bezpieczeństwa konsu­ mentów oraz konieczność przestrzegania zasady propor­ cjonalności powodują, że właściwy jest możliwie najkrótszy okres przejściowy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 dyrekty­ wy 2001/95/WE,

Artykuł 2 Wykonanie 1. Począwszy od dnia 1 maja 2009 r., państwa członkowskie zapewniają obowiązywanie zakazu wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku produktów zawierających DMF. 2. Począwszy od dnia 1 maja 2009 r., państwa członkowskie zapewniają wycofanie z rynku i od konsumentów produktów zawierających DMF, które zostały już wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku, oraz odpowiednie poinformowanie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez takie produkty. 3. Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję o środkach wprowadzonych na mocy niniejszego artykułu zgodnie z art. 12 dyrektywy 2001/95/WE. Artykuł 3 Informacja Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastoso­ wania się do niniejszej decyzji, podają te środki do wiadomości publicznej, a następnie informują o nich Komisję. Artykuł 4 Okres stosowania Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2010 r. Artykuł 5 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(17)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje: a) „DMF” oznacza substancję chemiczną fumaran dimetylu, o nazwie IUPAC „(E)-butenodionian dimetylu”, o numerze CAS 624-49-7 oraz o numerze EINECS 210-849-0; b) „produkt” oznacza każdy produkt zgodny z definicją zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy 2001/95/WE; c) „produkt zawierający DMF” oznacza każdy produkt lub każdą część produktu, w przypadku których: (i) widnieje informacja, że obecny jest w nich DMF, na przykład na jednym lub w kilku woreczkach; albo (ii) stężenie DMF przekracza 0,1 mg/kg masy produktu lub części produktu; d) „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy; e) „udostępniony na rynku” oznacza dostarczony w celu dystry­ bucji, zużycia lub wykorzystania na rynku wspólnotowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 74 POZ 32 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 35 z 200920.3.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch (  Dz.U. L 72 z 18.3.2009)

 • Dz. U. L74 - 31 z 200920.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

 • Dz. U. L74 - 30 z 200920.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

 • Dz. U. L74 - 29 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L74 - 26 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L74 - 24 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L74 - 23 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L74 - 21 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L74 - 17 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 14 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2009 z dnia 19 marca 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako dodatku paszowego dla bawołów mlecznych (posiadacz zezwolenia – Société Industrielle Lesaffre) (1)

 • Dz. U. L74 - 13 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2009 z dnia 19 marca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla cukru w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wymienionego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 25 września 2008 r.

 • Dz. U. L74 - 12 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2009 z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L74 - 11 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L74 - 9 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L74 - 7 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L74 - 5 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L74 - 3 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L74 - 1 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.