Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 12

Strona 12 z 18

A. Wymogi pierwszego etapu Po upływie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Minimalna klasa sprawności energetycznej wynosić musi B2 dla stateczników, których dotyczy tabela 17 w załączniku III pkt 2.2, A3 dla stateczników, których dotyczy tabela 18 oraz A1 dla stateczników z funkcją ściemniania, których dotyczy tabela 19. W położeniu ściemniacza odpowiadającym 25 % strumienia świetlnego danej lampy moc na wejściu układu lampa–statecznik nie może przekraczać następującej wartości: Pin < 50 % * PLrated/ηballast gdzie PLrated to moc znamionowa lampy, a ηballast to dolna wartość graniczna sprawności energetycznej w danej klasie EEI. Pobór mocy przez statecznik lampy fluorescencyjnej nie może przekraczać 1,0 W w stanie, gdy zasilane lampy nie emitują światła w normalnych warunkach eksploatacyjnych, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.


B. Wymogi drugiego etapu Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie środka wykonawczego: Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności muszą posiadać sprawność zgodnie z tabelą 15. Tabela 15 Minimalna sprawność stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności (etap 2)

Moc nominalna lampy (P) W Minimalna sprawność statecznika (ηballast) %

P ≤ 30 30 < P ≤ 75 75 < P ≤ 105 105 < P ≤ 405 P > 405

65 75 80 85 90

L 76/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

Pobór mocy przez statecznik przystosowany do współpracy z lampami fluorescencyjnymi bez wbudowanego statecznika nie może przekraczać 0,5 W w stanie, gdy zasilane lampy nie emitują światła w normalnych warunkach eksploatacyjnych, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.

C. Wymogi trzeciego etapu Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Stateczniki do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika muszą posiadać następującą sprawność: ηballast ≥ EBbFL gdzie EBbFL jest zdefiniowane w załączniku II pkt 3.g. Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności muszą posiadać sprawność zgodnie z tabelą 16. Tabela 16 Minimalna sprawność stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności (etap 3)

Moc nominalna lampy (P) W Minimalna sprawność statecznika (ηballast) %

P ≤ 30 30 < P ≤ 75 75 < P ≤ 105 105 < P ≤ 405 P > 405

78 85 87 90 92

2.2. Wymogi dotyczące informacji o produkcie – stateczniki Producenci stateczników muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej określone poniżej informacje o każdym modelu swojego statecznika. Informacje te muszą być także umieszczone w sposób wyraźny i trwały na stateczniku. Informacje te należy także zamieścić w dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE.

A. Wymogi pierwszego etapu Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Dla stateczników do lamp fluorescencyjnych należy podać klasę sprawności energetycznej (EEI), zgodnie z poniższą definicją. „Wskaźnik sprawności energetycznej” (EEI) oznacza system klasyfikacji stateczników do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika według wartości granicznych sprawności. Dla stateczników bez funkcji ściem­ niania są to klasy (według coraz mniejszej sprawności) A2 BAT, A2, A3, B1 i B2, a dla stateczników z funkcją ściemniania – klasy A1 BAT i A1. W tabeli 17 podano klasy EEI stateczników przystosowanych do współpracy ze wskazanymi w tabeli lampami lub z innymi lampami przystosowanymi do współpracy z takimi samymi statecznikami (co oznacza, że dane wzorcowego statecznika są identyczne).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.