Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 14

Strona 14 z 18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/35

Dla stateczników bez funkcji ściemniania nieuwzględnionych w tabeli 17 przyjmuje się klasy EEI w zależności od ich sprawności, zgodnie z tabelą 18:

Tabela 18 Wymogi dotyczące wskaźnika sprawności energetycznej stateczników bez funkcji ściemniania do lamp fluorescencyjnych, nieuwzględnionych w tabeli 17

ηballast Wskaźnik sprawności energetycznej

≥ 0,94 * EBbFL ≥ EBbFL ≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A3 A2 A2 BAT


gdzie EBbFL jest zdefiniowane w załączniku II pkt 3.g.

Dla stateczników z funkcją ściemniania do lamp fluorescencyjnych przyjmuje się klasy EEI w zależności od klasy, do której zaliczałby się statecznik podczas pracy przy 100 % strumienia świetlnego, zgodnie z tabelą 19.

Tabela 19 Wymogi dotyczące wskaźnika sprawności energetycznej stateczników z funkcją ściemniania do lamp fluorescencyjnych

Wskaźnik sprawności energetycznej statecznika z funkcją ściemniania

Spełniana klasa przy 100 % strumienia świetlnego

A3 A2

A1 A1 BAT

Dla stateczników przystosowanych do pracy przy różnych wartościach obciążenia klasę określa się w zależności od ich najniższej sprawności, względnie należy podać odpowiednią klasę dla każdej lampy, z którą współpracuje dany statecznik.

B. Wymogi drugiego etapu Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

W przypadku stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności należy podać sprawność statecznika, jak zdefiniowano w załączniku II pkt 1.d.

3.

WYMOGI DOTYCZĄCE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DO LAMP FLUORESCENCYJNYCH BEZ WBUDOWA­ NEGO STATECZNIKA I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DO LAMP WYŁADOWCZYCH DUŻEJ INTENSYWNOŚCI

3.1. Wymogi dotyczące sprawności energetycznej opraw oświetleniowych A. Wymogi pierwszego etapu Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Pobór mocy przez oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika nie może przekraczać łącznego poboru mocy przez zainstalowane stateczniki w stanie, gdy normalnie zasilane przez nie lampy nie emitują światła, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.

L 76/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

B. Wymogi drugiego etapu Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i lamp wyładowczych dużej intensywności muszą być kompatybilne ze statecznikami spełniającymi wymogi trzeciego etapu. Nie dotyczy to opraw oświetleniowych o stopniu ochrony wynoszącym co najmniej IP4X. Pobór mocy przez oprawy oświetleniowe do lamp wyładowczych dużej intensywności nie może przekraczać łącznego poboru mocy przez zainstalowane stateczniki w stanie, gdy normalnie zasilane przez nie lampy nie emitują światła, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku. C. Wymogi trzeciego etapu Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Wszystkie oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i lamp wyładowczych dużej intensywności muszą być kompatybilne ze statecznikami spełniającymi wymogi trzeciego etapu.

3.2. Wymogi dotyczące informacji o produkcie – oprawy oświetleniowe A. Wymogi pierwszego etapu Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Producenci opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej 2 000 lumenów muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej określone poniżej informacje o każdym modelu swojej oprawy oświetleniowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.