Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 15

Strona 15 z 18

Informacje te należy także zamieścić w dokumentacji tech­ nicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE. a) Jeśli oprawa oświetleniowa jest wprowadzana na rynek wraz ze statecznikiem – informacje o sprawności statecznika zgodnie z załącznikiem III pkt 2.2, na podstawie danych podawanych przez producenta statecz­ nika; b) jeśli oprawa oświetleniowa jest wprowadzana na rynek wraz z lampą – skuteczność lampy (lm/W), na podstawie danych podawanych przez jej producenta; c) jeśli statecznik lub lampa nie są wprowadzane na rynek wraz z oprawą oświetleniową, należy podać numery referencyjne kompatybilnych z nią typów lamp lub stateczników, na podstawie katalogów producentów (np. kody ILCOS lamp); d) instrukcje utrzymania, aby zapewnić zachowanie przez oprawę oświetleniową pierwotnej jakości przez cały okres eksploatacji; e) instrukcje demontażu. B. Wymogi drugiego etapu Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Wymogi pierwszego etapu dotyczące udostępniania informacji o produkcie będą miały zastosowanie także do opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych dużej intensywności o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej 2 000 lumenów. Ponadto dla wszystkich opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych dużej inten­ sywności należy podać, czy są przystosowane do lamp przezroczystych, czy do opalizowanych w rozumieniu załącznika II.


24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/37

ZAŁĄCZNIK IV Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji dla wymogów określonych w załączniku III.

W przypadku lamp Organy państw członkowskich przeprowadzają badania na próbie liczącej co najmniej dwadzieścia losowo wybranych lamp tego samego modelu, pochodzących od tego samego producenta. Uznaje się, że badana partia spełnia stosowne wymogi określone w załączniku III część 1 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli średnie wyniki nie odbiegają od wartości granicznych, progowych lub zadeklarowanych o więcej niż 10 %. W przeciwnym wypadku uznaje się, że model nie spełnia wymogów.

W przypadku stateczników i opraw oświetleniowych Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego urządzenia. Uznaje się, że model spełnia stosowne wymogi określone w załączniku III część 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyniki nie przekraczają wartości granicznych. W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Model uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli średnia wartość wyników badań tych trzech urządzeń nie przekracza wartości granicznych. W przeciwnym wypadku uznaje się, że model nie spełnia wymogów.

L 76/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

ZAŁĄCZNIK V Orientacyjne kryteria referencyjne dla lamp fluorescencyjnych i lamp wyładowczych dużej intensywności (do celów informacyjnych) Poniżej podano parametry najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia. 1. Skuteczność i trwałość lampy Dla jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych za kryteria referencyjne przyjmuje się najlepsze wartości podane w tabelach w załączniku III pkt 1.1 i 1.2. Dla lamp wyładowczych dużej intensywności Lampy metalohalogenkowe (przezroczyste i opalizowane): Tabela 20 Orientacyjne wartości skuteczności znamionowej oraz parametrów eksploatacyjnych dla lamp metalohalogenkowych (poziom refe­ rencyjny)

Ra ≥ 80 Moc nominalna lampy [W] Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] 80 > Ra ≥ 60 Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

W ≤ 55 55 < W ≤ 75 75 < W ≤ 105 105 < W ≤ 155 155 < W ≤ 255 255 < W ≤ 405

≥ 80 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 98 ≥ 105 ≥ 105

≥ 95 ≥ 113 ≥ 116 ≥ 117

Liczba godzin pracy

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

12 000

> 0,80

> 0,80

Wysokoprężne lampy sodowe (przezroczyste i opalizowane): Tabela 21 Orientacyjne wartości skuteczności znamionowej oraz parametrów eksploatacyjnych dla wysokoprężnych lamp sodowych (poziom referencyjny)

Moc nominalna lampy [W] Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

W ≤ 55 55 < W ≤ 75 75 < W ≤ 105 105 < W ≤ 155 155 < W ≤ 255 255 < W ≤ 405

≥ 88 ≥ 91 ≥ 107 ≥ 110 ≥ 128 ≥ 138

Liczba godzin pracy

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

16 000

> 0,94

> 0,92

24.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.