Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 18

Strona 18 z 18

Pozostały osprzęt sterujący źródłem światła posiada sprawność ponad 87 % w przypadku gdy moc wejściowa ≤ 100 W i ponad 89 % w pozostałych przypadkach, mierzoną zgodnie z odpowiednimi normami pomiarowymi, oraz dysponuje funkcją ściemniania jeżeli suma poboru mocy przez lampy wynosi 55 W lub więcej.

2.2. Informacje o produkcie Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o osprzęcie sterującym źródłem światła:


Informacje o sprawności statecznika lub odpowiedniego typu osprzętu sterującego źródłem światła.

24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/43

3.

KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

3.1. Parametry eksploatacyjne opraw oświetleniowych Oprawy oświetleniowe posiadają układ optyczny o następującym stopniu ochrony: — IP65 dla dróg kategorii ME1 do ME6 oraz MEW1 do MEW6; — IP5x dla dróg kategorii CE0 do CE5, S1 do S6, ES, EV oraz A. Udział światła emitowanego ponad horyzont przez optymalnie zainstalowaną oprawę oświetleniową powinien być nie większy niż określono w poniższej tabeli: Tabela 25 Orientacyjne maksymalne wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (Upward Light Output Ratio – ULOR) dla poszczególnych kategorii dróg, dla opraw oświetleniowych przeznaczonych do oświetlenia dróg publicznych (poziom referencyjny) Drogi kategorii ME1 do ME6 oraz MEW1 do MEW6 – wszystkie wartości strumienia świetlnego Drogi kategorii CE0 do CE5, S1 do S6, ES, EV oraz A: — 12 000 lm ≤ źródło światła — 8 500 lm ≤ źródło światła < 12 000 lm — 3 300 lm ≤ źródło światła < 8 500 lm — źródło światła < 3 300 lm 5% 10 % 15 % 20 % 3%

Na terenach, gdzie zanieczyszczenie świetlne stanowi problem, udział światła emitowanego ponad horyzont nie przekracza 1 % dla wszystkich kategorii dróg i wartości strumienia świetlnego. Oprawy zaprojektowane są w sposób w maksymalnym stopniu zapobiegający emitowaniu przez nie światła prze­ szkadzającego. Wszelkie udoskonalenia oprawy oświetleniowej mające na celu ograniczenie emisji światła przeszka­ dzającego nie mają negatywnego wpływu na ogólną sprawność energetyczną instalacji, do której oprawa taka jest zaprojektowana. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych lub lamp wyładowczych dużej intensywności są kompatybilne z co najmniej jednym typem lampy spełniającym kryteria referencyjne określone w załączniku V. Oprawy oświetleniowe są kompatybilne z instalacjami wyposażonymi w odpowiednie układy ściemniania i sterowania, uwzględniające dopływ światła dziennego, warunki ruchu i warunki meteorologiczne, a także kompen­ sujące zmiany odbić powierzchniowych w funkcji czasu oraz pierwotne dobranie instalacji odpowiednio do współ­ czynnika zachowania strumienia świetlnego przez lampę.

3.2. Informacje o produkcie Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o poszczególnych modelach: a) odpowiednie informacje wymagane na podstawie załącznika III pkt 3.2 i załącznika V; b) wartości współczynnika użyteczności dla standardowych warunków drogowych, w postaci tabelarycznej, dla określonej kategorii dróg. W tabeli podane są wartości współczynnika użyteczności zapewniające największą sprawność energetyczną dla różnych wartości szerokości drogi, wysokości słupów, maksymalnego odstępu między słupami, zwisu i nachylenia oprawy oświetleniowej, odpowiednio dla danej kategorii drogi i konstrukcji oprawy; c) instrukcje instalacji mające na celu uzyskanie optymalnego współczynnika użyteczności; d) dodatkowe zalecenia instalacyjne mające na celu ograniczenie do minimum światła przeszkadzającego (jeżeli nie jest to sprzeczne z optymalizacją współczynnika użyteczności i ze względami bezpieczeństwa);

L 76/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

e) dla wszystkich opraw oświetleniowych z wyjątkiem opraw z gołą lampą i bez optyki podaje się odpowiednie wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego (LMF), w tabeli według następującego wzoru: Tabela 26 Orientacyjne wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego przez oprawę oświetleniową (poziom referencyjny)

Wartości LMF Czas oddziaływania (w latach) Poziom zanieczyszczeń 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Wysoki Średni Niski

W przypadku opraw oświetleniowych do kierunkowych źródeł światła, takich jak reflektory lub diody elektrolumi­ nescencyjne, podaje się tylko stosowne informacje, np. LLMF × LMF, zamiast samego LMF.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.