Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 18

w całej Wspólnocie roczne zużycie energii elektrycznej związane z produktami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, wyniosło 200 TWh, co odpowiada emisji 80 mln ton CO2. Prze­ widuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne dzia­ łania, zużycie energii z tego tytułu wzrośnie do 260 TWh w 2020 r. Z przeprowadzonych badań przygoto­ wawczych wynika, że zużycie energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, można znacznie zmniejszyć.


L 76/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

(8)

Szacuje się, że w 2005 r. zawartość rtęci w zainstalowanych lampach wynosiła 12,6 tony. Przewi­ duje się, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania, zawartość rtęci w zainstalowanych lampach wzrośnie do 18,6 tony w 2020 r.; jednocześnie wykazano, że zawar­ tość tę można znacznie zmniejszyć.

(9)

Wobec braku uznanych na forum międzynarodowym naukowych metod pomiaru skutków środowiskowych „zanieczyszczenia świetlnego”, nie można oszacować jego znaczenia. Uznaje się jednak, że środki służące poprawie skuteczności świetlnej urządzeń oświetlenio­ wych w sektorze usług mogą mieć pozytywny wpływ na „zanieczyszczenie świetlne”.

(16)

konstrukcji produktów, których dotyczy niniejsze rozpo­ rządzenie. Harmonogram tych etapów należy określić tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla funkcjonal­ ności urządzeń znajdujących się na rynku oraz uwzględnić wpływ na koszty ponoszone przez użytkow­ ników i producentów (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa), przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów niniejszego rozporządze­ nia. W ramach przeglądu, o którym mowa w art. 8, należy między innymi zweryfikować, czy określone w załączniku III pkt 2.1.C wymagania w zakresie spraw­ ności stateczników do lamp wyładowczych dużej inten­ sywności będą osiągalne w terminie ośmiu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(10)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, nieza­ strzeżonych i oszczędnych rozwiązań technicznych, prowadzących do zmniejszenia łącznych wydatków na zakup i eksploatację urządzeń.

Wycofywanie lamp zamiennych z rynku należy zapla­ nować z uwzględnieniem skutków tej operacji dla użyt­ kowników. Państwa członkowskie mogą narzucić bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące instalacji oświetleniowych.

(11)

Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy mieć na celu poprawę ich ekolo­ giczności, co przyczyni się do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz do realizacji wspólnotowego celu, jakim jest ograniczenie zużycia energii o 20 % do roku 2020.

(17)

Pomiary odpowiednich parametrów produktów należy przeprowadzać przy uwzględnieniu powszechnie uzna­ nych najnowocześniejszych metod; producenci mogą stosować zharmonizowane normy ustanowione zgodnie z art. 10 dyrektywy 2005/32/WE.

(18) (12)

Niniejsze rozporządzenie powinno spowodować rozpow­ szechnienie na rynku rozwiązań technicznych służących poprawie energooszczędności objętych nim produktów, prowadząc do oszczędności energii rzędu 38 TWh w 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE niniejsze rozporządzenie powinno stanowić, że mające zastoso­ wanie procedury oceny zgodności to wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrekty­ wy 2005/32/WE oraz system zarządzania do celów oceny zgodności określony w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE.

(13)

Ustalenie wymagań w zakresie energooszczędności dla lamp, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, dopro­ wadzi do zmniejszenia łącznej zawartości rtęci w tych lampach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.