Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 4

Strona 4 z 18

W niniejszym rozporządzeniu określono ponadto orientacyjne kryteria referencyjne dla produktów przeznaczonych do zasto­ sowań w oświetleniu biur i oświetleniu dróg publicznych. Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi nie mają zastosowania do produktów wymienionych w załączniku I. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w dyrektywie 2005/32/WE. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje: 1) „oświetlenie ogólne” oznacza zasadniczo jednolite oświet­ lenie danego obszaru, bez uwzględnienia szczególnych wymagań lokalnych;


(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19. (2) Dz.U. L 279 z 1.11.2000, s. 33.

6) „oprawa oświetleniowa” oznacza urządzenie, które rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez źródło światła lub większą liczbę takich źródeł, i które zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia tych źródeł światła, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami połą­ czenia ich ze źródłem zasilania, ale nie zawiera samych źródeł światła;

7) „lampy fluorescencyjne” oznaczają lampy wyładowcze typu rtęciowego niskoprężnego, w których większość światła emitowana jest przez co najmniej jedną warstwę fosforu w wyniku jej pobudzenia promieniowaniem ultrafioletowym powstałym w następstwie wyładowań;

8) „lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika” ozna­ czają jedno- lub dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika;

9) „lampy wyładowcze dużej intensywności” oznaczają lampy wyładowcze, w których łuk wytwarzający światło jest stabi­ lizowany temperaturą ścianek, a ładunek przekazywany przez ścianki lampy wyładowczej przekracza 3 waty na centymetr kwadratowy.

Na potrzeby załączników I oraz III do VII zastosowanie mają ponadto definicje określone w załączniku II.

L 76/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

Artykuł 3 Wymogi dotyczące ekoprojektu Wymogi dotyczące ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensyw­ ności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp określono w załączniku III. Artykuł 4 Ocena zgodności Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2005/32/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrektywy 2005/32/WE lub system zarzą­ dzania określony w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE. Na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE do dokumentacji technicznej dołącza się kopię informacji o produkcie dostarczonych zgodnie z załącznikiem III część 1.3, 2.2 i 3.2. Artykuł 5 Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku Kontrole w ramach nadzoru rynku są prowadzone zgodnie z procedurą weryfikacji określoną w załączniku IV. Artykuł 6 Orientacyjne kryteria referencyjne Orientacyjne kryteria referencyjne dla najlepiej działających produktów i technologii dostępnych na rynku są określone:

a) w załączniku V dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowa­ nego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp; b) w załącznikach VI i VII dla produktów przeznaczonych do zastosowań w oświetleniu biur i oświetleniu dróg publicz­ nych. Artykuł 7 Uchylenie Dyrektywę 2000/55/WE uchyla się po upływie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 8 Przegląd Przed upływem 5 lat od wejścia w życie niniejszego rozporzą­ dzenia Komisja dokona jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Artykuł 9 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wymagania określone w załączniku III stosuje się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w tymże załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.