Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 5

Strona 5 z 18

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji

24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/21

ZAŁĄCZNIK I Wyjątki o charakterze ogólnym 1. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do następujących lamp: a) lampy niebędące źródłem światła białego zgodnie z definicją w załączniku II; wyłączenie to nie dotyczy wysoko­ prężnych lamp sodowych; b) lampy będące kierunkowym źródłem światła zgodnie z definicją w załączniku II; c) lampy przeznaczone do zastosowań innych niż oświetlenie ogólne oraz lampy wbudowane w inne produkty niepełniące funkcji oświetlenia ogólnego; d) lampy, w których: — co najmniej 6 % łącznego promieniowania w zakresie 250-780 nm przypada na zakres 250-400 nm, — co najmniej 11 % łącznego promieniowania w zakresie 250-780 nm przypada na zakres 630-780 nm, — co najmniej 5 % łącznego promieniowania w zakresie 250-780 nm przypada na zakres 640-700 nm, oraz — szczytowa wartość promieniowania przypada w zakresie 315-400 nm (UVA) lub 280-315 nm (UVB); e) dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne posiadające: — średnicę 7 mm (T2) lub mniejszą; — średnicę 16 mm (T5) i moc P ≤ 13W lub P > 80W; — średnicę 38 mm (T12), trzonek G-13 Medium BiPin, wartości graniczne filtra kompensacji kolorów (cc): +/–5m (+ magenta, – zielony); współrzędne CIE: x=0,330 y=0,335 oraz x=0,415 y=0,377, oraz — średnicę 38 mm (T12) i wyposażone w zewnętrzny pasek zapłonowy; f) jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne posiadające średnicę 16 mm (T5), czterobiegunowy trzonek 2G11, Tc = 3 200K przy współrzędnych chromatyczności x=0,415 y=0,377 oraz Tc = 5 500K przy współrzędnych chromatyczności x=0,330 y=0,335; g) lampy wyładowcze dużej intensywności o Tc > 7 000K; h) lampy wyładowcze dużej intensywności charakteryzujące się skuteczną mocą właściwą promieniowania UV > 2 mW/klm; i) lampy wyładowcze dużej intensywności nieposiadające trzonka E27, E40 lub PGZ12. 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do następujących opraw oświetleniowych: a) oprawy oświetlenia awaryjnego i oprawy oznakowania awaryjnego w rozumieniu dyrektywy 2006/95/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady (1); b) oprawy, do których zastosowanie mają wymagania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), dyrektywy Rady 93/42/EWG (5) i dyrektywy Rady 88/378/EWG (6) oraz oprawy wbudowane w urządzenia, do których te wymagania mają zastosowanie.


(1) Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) (Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10). 2) Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ ( skich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 1). 3) Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ( bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybu­ chowa (Dz.U. L 23 z 28.1.2000, s. 57). 4) Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę ( 95/16/WE (przekształcenie) (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24). (5) Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1). 6) Dyrektywa Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpie­ ( czeństwa zabawek (Dz.U. L 187 z 16.7.1988, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.