Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 6

Strona 6 z 18

L 76/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

ZAŁĄCZNIK II Uwzględnione parametry techniczne i definicje na potrzeby załączników I oraz III–VII 1. Parametry techniczne związane z wymogami dotyczącymi ekoprojektu Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia wartości wymienionych poniżej parametrów ustala się w drodze rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych, uwzględniających powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarów. a) „Skuteczność świetlna źródła”, „skuteczność źródła światła” lub „skuteczność lampy” (ηsource), która oznacza iloraz emitowanego strumienia świetlnego (Ф) i mocy pobranej przez źródło (Psource). ηsource = Ф / Psource. Jednostka: lm/W. Moc pobrana przez źródło nie obejmuje strat mocy na urządzeniach pomocniczych, np. statecznikach. b) „Współczynnik zachowania strumienia świetlnego” (LLMF), który oznacza stosunek strumienia świetlnego emito­ wanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego. c) „Współczynnik trwałości lampy” (LSF), który oznacza odsetek całkowitej liczby lamp, które nadal działają w danym momencie, w określonych warunkach i przy określonej częstotliwości załączania. d) „Sprawność statecznika” (ηballast), która oznacza stosunek mocy lampy (mocy wyjściowej statecznika) do mocy na wejściu układu lampa–statecznik, przy odłączonych ewentualnych czujnikach, połączeniach sieciowych i innych obciążeniach dodatkowych. e) „Chromatyczność”, która oznacza właściwość bodźca barwowego określoną przez jego współrzędne chromatycz­ ności lub przez jego dominującą lub uzupełniającą długość fali i czystość rozpatrywane razem. f) „Strumień świetlny”, który oznacza wielkość wyprowadzaną ze strumienia promieniowania (mocy promienistej) w drodze wyznaczania wartości promieniowania zgodnie z wrażliwością widmową oka ludzkiego. g) „Skorelowana temperatura barwowa” (Tc [K]), która oznacza temperaturę promiennika Plancka (ciała czarnego), którego postrzegana barwa najbliżej przypomina barwę danego bodźca o takiej samej jasności i w określonych warunkach obserwacji. h) „Oddawanie barw” (Ra), które oznacza wpływ oświetlenia na postrzeganą barwę obiektów poprzez świadome lub podświadome porównanie z ich postrzeganą barwą przy oświetleniu referencyjnym. i) „Skuteczna moc właściwa promieniowania UV”, która oznacza skuteczną moc promieniowania ultrafioletowego lampy w stosunku do jej strumienia świetlnego (jednostka: mW/klm). j) „Klasyfikacja stopnia ochrony”, która oznacza system kodowania mający na celu określenie stopnia zapewnianej przez obudowę ochrony przed penetracją pyłu, ciał stałych i wilgoci oraz przekazanie dodatkowych informacji związanych z taką ochroną. 2. Parametry techniczne związane z orientacyjnymi kryteriami referencyjnymi a) „Zawartość rtęci w lampie”, która oznacza ilość rtęci, jaką zawiera lampa. b) „Współczynnik zachowania strumienia świetlnego przez oprawę oświetleniową (LMF)”, który oznacza stosunek strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego. c) „Współczynnik użyteczności” (UF) instalacji dla powierzchni odniesienia, który oznacza stosunek strumienia świetl­ nego padającego na powierzchnię odniesienia do sumy strumieni świetlnych poszczególnych lamp wchodzących w skład instalacji. 3. Definicje a) „Kierunkowe źródło światła” (DLS) oznacza źródła światła, w których co najmniej 80 % strumienia świetlnego przypada wewnątrz kąta bryłowego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie 120°). b) „Źródło światła białego” oznacza źródło światła o współrzędnych chromatyczności spełniających następujące warunki: — 0,270 < x < 0,530 — –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595


24.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.