Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 7

Strona 7 z 18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/23

c) Wartość „znamionowa” oznacza liczbową wartość charakterystyki danego produktu w warunkach eksploatacji określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w odpowiednich normach. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wartości graniczne parametrów produktów podaje się jako wartości znamionowe. d) Wartość „nominalna” oznacza przybliżoną wartość liczbową służącą do określenia lub identyfikacji produktu. e) „Zanieczyszczenie świetlne” oznacza sumę wszystkich negatywnych oddziaływań światła sztucznego na środo­ wisko naturalne, w tym oddziaływanie światła przeszkadzającego. f) „Światło przeszkadzające” oznacza tę część światła pochodzącego z instalacji oświetleniowej, która nie służy celowi, do którego ta instalacja została zaprojektowana. Obejmuje ono: — światło padające nieodpowiednio poza obszar oświetlany, — światło rozproszone w sąsiedztwie instalacji oświetleniowej, — łunę, czyli rozjaśnienie nocnego nieba wskutek bezpośrednich i pośrednich odbić promieniowania (widzialnego i niewidzialnego) rozproszonego na składnikach atmosfery (cząstkach gazu, aerozolach i cząstkach stałych) w kierunku obserwatora. g) „Bazowa sprawność statecznika” (EBb) oznacza zależność pomiędzy mocą znamionową lampy (Plamp) a sprawnością statecznika. Dla stateczników do jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych wartość EBbFL oblicza się w następujący sposób: dla Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71 dla 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1) dla Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91 h) „Druga bańka lampy” oznacza drugą, zewnętrzną bańkę lampy, która nie jest niezbędna do celu wytwarzania światła, np. zewnętrzną osłonę zapobiegającą zanieczyszczeniu środowiska przez rtęć i szkło w przypadku pęknięcia lampy. Na potrzeby ustalania obecności drugiej bańki lampy, za bańkę lampy nie uważa się rurki wyładowczej lamp wyładowczych dużej intensywności. i) „Osprzęt sterujący źródłem światła” oznacza element lub elementy umieszczone pomiędzy źródłem zasilania a źródłem światła lub większą liczbą takich źródeł, służące do przekształcania napięcia zasilającego, ograniczania poboru prądu przez lampę lub lampy do wymaganej wartości, dostarczania napięcia zapłonowego i prądu do nagrzewania wstępnego, zapobiegania zapłonowi na zimno, korygowania współczynnika mocy lub ograniczania zakłóceń radiowych. Do przykładów osprzętu sterującego źródłem światła zaliczyć można stateczniki, przetwor­ nice i transformatory do lamp halogenowych oraz sterowniki do diod elektroluminescencyjnych (LED). „Lampa wysokoprężna z parami rtęci (wysokoprężna lampa rtęciowa)” oznacza lampę wyładowczą dużej inten­ sywności, w której większość światła jest wytwarzana bezpośrednio lub pośrednio wskutek promieniowania rtęci pod ciśnieniem cząstkowym powyżej 100 kilopaskali.


j)

k) „Lampa wysokoprężna z parami sodu (wysokoprężna lampa sodowa)” oznacza lampę wyładowczą dużej inten­ sywności, w której większość światła jest wytwarzana wskutek promieniowania par sodu pod ciśnieniem cząst­ kowym rzędu 10 kilopaskali. l) „Lampa metalohalogenkowa” oznacza lampę wyładowczą dużej intensywności, w której światło wytwarzane jest wskutek promieniowania mieszaniny par metalicznych, metalohalogenków oraz produktów dysocjacji tych ostat­ nich.

m) „Statecznik elektroniczny lub wysokiej częstotliwości” oznacza zasilany napięciem sieciowym falownik prądu przemiennego, zawierający elementy stabilizujące do uruchamiania i zasilania lampy fluorescencyjnej typu ruro­ wego lub większej liczby takich lamp, generalnie pracujący z wysoką częstotliwością. n) „Lampa przezroczysta” oznacza lampę wyładowczą dużej intensywności z przezroczystą bańką lub rurą zewnętrzną, w której wytwarzająca światło rurka wyładowcza jest wyraźnie widoczna (np. lampa z przezroczystą bańką szklaną).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.