Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17

Strona 1 z 18
24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dzono przy udziale zainteresowanych stron ze Wspól­ noty i z krajów trzecich, a ich wyniki zostały podane do publicznej wiadomości na stronach Komisji Europej­ skiej na portalu EUROPA.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Ponieważ obowiązkowe wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie do produktów wprowadzanych na rynek niezależnie od miejsca ich zainstalowania, wymogi te nie mogą być uzależnione od zastosowania danego produktu (np. oświetlenie biurowe lub oświetlenie dróg publicznych). Niniejsze rozporządzenie powinno zatem dotyczyć określonych produktów, takich jak lampy fluo­ rescencyjne bez wbudowanego statecznika, lampy wyła­ dowcze dużej intensywności oraz stateczniki i oprawy oświetleniowe służące do zasilania takich lamp. W dobraniu najlepszych dostępnych rozwiązań technicz­ nych do konkretnych zastosowań (np. oświetlenie biurowe lub oświetlenie dróg publicznych) pomocne mogą być dla użytkowników orientacyjne kryteria refe­ rencyjne. Produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu prze­ znaczone są przede wszystkim na potrzeby oświetlenia ogólnego, co oznacza, że dostarczają one światła sztucz­ nego zastępującego światło naturalne celem zapewnienia normalnego widzenia przez człowieka. Lampy do celów specjalnych (np. lampy stosowane w monitorach kompu­ terowych, fotokopiarkach, solariach, terrariach i innych podobnych zastosowaniach) nie powinny podlegać prze­ pisom niniejszego rozporządzenia. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia za istotne uważa się następujące aspekty ekologiczne objętych nim produktów wykorzystujących energię: a) pobór energii w stanie użytkowania; b) zawartość rtęci w lampach.

(7)

uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrek­ tywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące ekoprojektu są określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne i które posiadają znaczący poten­ cjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pocią­ gania za sobą nadmiernych kosztów.

(6)

(2)

Artykuł 16 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 2005/32/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza środek wykonawczy dotyczący produktów oświetleniowych przeznaczonych dla sektora usług, zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu.

(3)

Komisja wykonała dwa badania przygotowawcze, w których ramach przeanalizowano techniczne, ekolo­ giczne i ekonomiczne aspekty produktów oświetlenio­ wych stosowanych zwykle w sektorze usług (oświetlenie biur i oświetlenie dróg publicznych). Badania przeprowa­

(1) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

Szacuje się, że w 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.