Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 45

24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/45

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) (2009/288/WPZiB)


KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (4) (5)

Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak­ tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Euro­ pejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobie­ ganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (Atalanta), w szczególności jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Kapitan (marynarki) Juan GARAT CARAMÉ zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europej­ skiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 7 kwietnia 2009 r.

Na mocy art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2008/851/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE. Dnia 18 listopada 2008 r. KPiB przyjął decyzję Atalanta/1/2008 (2) mianującą komodora Antoniosa PAPAIOANNOU dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii. Dowódca operacji UE zalecił mianowanie kapitana (marynarki) Juana GARATA CARAMÉ nowym dowódcą sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobie­ ganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2009 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

I. ŠRÁMEK

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33. (2) Dz.U. L 317 z 27.11.2008, s. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 17 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.