Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 22

Strona 1 z 2
L 8/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370) (2009/14/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

i dodać je do podziału na poszczególne lata wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się wraz z początkiem roku budżeto­ wego 2009. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2006/410/WE z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2), oraz która określa na lata budżetowe 2007–2013 całkowitą kwotę transferów dokonywanych z EFRG na rzecz EFRROW, zgodnie z wymienionymi artykułami rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3) oraz z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (4), które ustanawiają zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003, została zmie­ niona decyzją Komisji 2008/955/WE (5). W związku z przyjęciem decyzji 2008/955/WE należy dostosować kwoty udostępnione na rzecz EFRROW

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

277 z 21.10.2005, s. 1. 163 z 15.6.2006, s. 10. 270 z 21.10.2003, s. 1. 95 z 5.4.2007, s. 1. 338 z 17.12.2008, s. 67.

(6) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, s. 32.

13.1.2009

ZAŁĄCZNIK

Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013

(ceny bieżące w EUR)

PL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Łącznie w latach 2007–2013

Z czego minimum dla regionów kwalifi­ kujących się w ramach celu konwergencji (łącznie)

Belgia Bułgaria (*) 388 036 387 65 671 254 1 152 525 574 95 696 594 331 071 422 457 393 090 1 275 950 901 911 821 939 1 127 350 921 22 749 762 142 542 483 236 928 998 12 655 487 498 635 432 10 656 597 71 391 337 553 552 057 1 872 739 817 557 240 154 1 442 871 530 129 728 049 268 049 256 293 685 407 258 396 031 698 742 271 13 373 664 584 1 359 770 651 129 354 946 256 310 239 297 667 134 261 797 463 741 160 084 13 468 236 182 1 866 782 838 606 561 895 560 657 505 10 544 212 72 215 293 10 347 884 70 606 648 545 170 574 1 860 573 543 611 642 601 1 357 854 634 124 076 091 263 028 387 289 390 092 254 575 513 748 994 332 13 693 511 311 509 252 494 547 603 625 244 741 536 12 818 190 248 002 433 12 487 289 147 766 381 148 781 700 150 188 774 250 278 098 12 181 368 563 304 619 10 459 190 69 682 449 531 468 629 1 857 244 519 611 692 105 1 359 146 997 118 858 866 275 025 447 282 108 238 248 360 755 752 455 626 13 649 623 242 1 155 713 236 23 071 507 1 325 406 589 22 402 714 1 320 949 382 21 783 947 934 088 155 971 090 147 958 717 557 456 018 509 1 298 574 047 636 568 186 1 120 313 000 630 830 398 1 114 078 191 335 372 252 326 098 528 318 171 063 100 929 353 104 639 066 108 913 401 113 302 602 308 803 589 624 447 957 1 105 464 263 943 394 332 1 313 305 996 21 037 942 151 198 432 253 598 173 11 812 084 578 709 743 10 663 325 68 550 233 514 856 948 1 850 046 247 610 872 156 1 356 173 250 113 031 296 317 309 578 273 317 053 240 859 282 749 224 152 13 597 920 797 66 234 762 1 161 018 553 65 331 467 1 164 459 200 64 497 618 1 151 761 509 63 488 551 1 136 214 950 400 932 774 406 640 636 412 672 094 417 962 250

63 991 299 244 055 793

63 957 784 337 144 772

60 238 083 437 343 751

59 783 509 399 098 664

59 367 519 398 058 913

57 095 480 397 696 922

54 576 632 395 699 781

419 010 306 2 609 098 596 2 815 506 354 454 160 796 8 137 917 055 714 658 855 2 348 214 590 3 730 104 424 7 478 681 799 6 592 513 109 8 520 297 883 162 523 574 1 041 113 504 1 743 360 093 90 037 826 3 805 843 392 76 633 355 495 621 167 3 928 569 992 13 230 038 156 4 121 025 028 8 022 504 745 904 466 729 1 969 418 078 2 087 432 907 1 833 347 954 4 599 574 420 91 931 674 687

40 744 223 692 192 783 1 635 417 906 0 3 174 037 771 387 221 654 0 1 905 697 195 3 178 127 204 568 263 981 3 341 091 825 0 327 682 815 679 189 192 0 2 496 094 593 18 077 067 0 31 938 190 6 997 976 121 2 180 735 857 1 995 991 720 287 815 759 1 106 011 592 0 0 188 337 515 31 232 644 963

Republika Czeska

396 623 321

392 638 892

Dania Niemcy

62 592 573 1 184 995 564

66 344 571 1 186 941 705

Estonia

95 608 462

95 569 377

Irlandia

373 683 516

355 014 220

Grecja Hiszpania

461 376 206 286 654 092

463 470 078 1 277 647 305

Francja

931 041 833

942 359 146

Włochy Cypr

1 142 143 461 26 704 860

1 135 428 298 24 772 842

Łotwa

152 867 493

147 768 241

Litwa Luksemburg

260 974 835 14 421 997

248 836 020 13 661 411

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Węgry

570 811 818

537 525 661

Malta Niderlandy

12 434 359 70 536 869

11 527 788 72 638 338

Austria

628 154 610

594 709 669

Polska Portugalia

1 989 717 841 560 524 173

1 932 933 351 562 491 944

Rumunia (**)

0

1 146 687 683

Słowenia Słowacja

149 549 387 303 163 265

139 868 094 286 531 906

Finlandia

335 121 543

316 143 440

Szwecja Zjednoczone Królestwo

292 133 703 263 996 373

277 225 207 645 001 582

Ogółem

10 873 879 246

13 274 839 325

(*) W latach 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR oraz 337 004 104 EUR. (**) W latach 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR oraz 1 058 369 098 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.