Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 2

(9)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3) Mandat M/253 z dnia 14 września 1997 r.

L 8/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2009

(10)

Norma EN 1273:2005 znajduje szerokie zastosowanie wśród organów nadzoru rynku w państwach członkow­ skich, na co wskazują liczne informacje w systemie RAPEX zawierające odniesienie do tej normy. Niektóre z państw członkowskich odnoszą się do tej normy w swoich przepisach dotyczących bezpieczeństwa arty­ kułów związanych z opieką nad dziećmi (1). Poprawa bezpieczeństwa na wypadek wywrócenia chodzika lub upadku ze schodów określona w normie EN 1273:2005 zwiększa skuteczność biernych środków zapobiegania wypadkom związanym z użytkowania chodzików. Zdaniem Komisji norma EN 1273:2005 jest zgodna z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa. Jako że norma EN 1273:2005 została przyjęta na podstawie mandatu udzielonego przed wejściem w życie dyrektywy 2001/95, stosowne odniesienie powinno zostać opubli­ kowane zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy. Niniejsza decyzja dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa zostaje podjęta z inicjatywy Komisji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Norma EN 1273:2005 „Artykuły dla dzieci – Chodziki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” spełnia ogólny wymóg bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE w odniesieniu do zagrożeń objętych tą dyrektywą. Artykuł 2 Odniesienia do normy EN 1273:2005 publikowane są w części C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(11)

(12)

(13)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r.

(14)

W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji

(1) Francja: zob. Avis relatif ą l’application du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif ą la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture (Dz.U. z 8 kwietnia 2008 r.). Austria: zob. Kinderlaufhilfenverordnung 2007, austriacki dziennik urzędowy z dnia 7 sierpnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.