Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 20

, „rok bazowy” oznacza pierwszy rok kalendarzowy działalności; we wszystkich innych przy­ padkach oznacza rok kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 r. Artykuł 18b Pomoc Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) W celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z art. 3c ust. 4 i art. 18a Komisja może zwrócić się o pomoc do Eurocontrolu lub innej właściwej organizacji i może w tym celu zawierać wszelkie odpowiednie umowy z tymi organizacjami. ___________ (*) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, s. 1.”; 16) w art. 19 ust. 3. wprowadza się następujące zmiany: a) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:


„Rozporządzenie to przewiduje również przepisy doty­ czące wykorzystania i identyfikacji CER i ERU w systemie wspólnotowym oraz monitorowania poziomu takiego wykorzystania i przepisy mające na celu uwzględnienie włączenia działań lotniczych do systemu wspólnotowego.”; b) dodaje się akapit w brzmieniu: „Rozporządzenie w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów gwarantuje, że przydziały, CER i ERU, zwrócone przez operatorów statków powietrznych, zostają przekazane na konta wycofania państw członkowskich w pierwszym okresie realizacji zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto tylko w zakresie, w jakim te przydziały, CER i ERU odpowiadają emisjom uwzględnionym w łącznych danych wynikających z krajowych inwentaryzacji za ten okres przeprowadzonych przez państwa członkow­ skie.”; 17) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; 18) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 25a Środki państw trzecich mające na celu zmniejszenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatu 1. W przypadku gdy państwo trzecie przyjmuje środki mające na celu zmniejszenie wpływu lotów rozpoczynają­ cych się w tym państwie i kończących się we Wspólnocie na zmiany klimatu, Komisja, po przeprowadzeniu konsul­ tacji z tym państwem trzecim i z państwami członkowskim w ramach komitetu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, rozważa dostępne rozwiązania zapewniające optymalne wzajemne oddziaływanie na siebie systemu wspólnotowego i środków tego państwa. W razie konieczności Komisja może przyjąć zmiany, tak by loty rozpoczynające się w danym państwie trzecim zostały wyłączone z działań lotniczych wymienionych w załączniku I lub by przewidzieć jakiekolwiek inne zmiany w działaniach wymienionych w załączniku I wymagane zgodnie z umową, o której mowa w akapicie czwartym. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, przyj­ muje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3. Komisja może składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie jakichkolwiek innych zmian do niniejszej dyrektywy.

13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/15

Komisja w stosownych przypadkach może także wydawać Radzie zalecenia zgodnie z art. 300 ust. 1 Traktatu w celu rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy z danym państwem trzecim. 2. Wspólnota i jej państwa członkowskie nadal dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie środków o charakterze globalnym, mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z lotnictwa. W świetle takiego porozumienia Komisja rozważy, czy zmiany do niniejszej dyrektywy w odniesieniu do operatorów statków powietrznych są konieczne.”; 19) w art. 28 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) aby był odpowiedzialny za przekazywanie ilości przydziałów innych niż przydziały wydane na mocy rozdziału II, odpowiadających całkowitej emisji z instalacji w ramach przyznanego limitu, w drodze odstępstwa od art. 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.