Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 18

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 18

Strona 18 z 20

Z zakresu niniejszej litery nie można wyłączyć lotów wykonywanych wyłącznie w celu przewozu, w czasie pełnienia oficjalnej misji, panującego monarchy i członków jego najbliższej rodziny, głów państw, szefów rządów i ministrów, państw członkowskich.”;

L 8/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2009

2) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: a) po tytule załącznika dodaje się tytuł w brzmieniu: „CZĘŚĆ A – Monitorowanie i składanie sprawozdań w odniesieniu do emisji z instalacji stacjonarnych”; b) dodaje się część B w brzmieniu: „CZĘŚĆ B – Monitorowanie i składanie sprawozdań w odniesieniu do emisji pochodzących z działań lotniczych Monitorowanie emisji ditlenku węgla Emisje monitoruje się za pomocą obliczeń. Emisje oblicza się za pomocą wzoru: Zużycie paliwa × współczynnik emisji Zużycie paliwa obejmuje paliwo zużyte przez dodatkową jednostkę napędową. Jeżeli to możliwe, stosuje się rzeczywiste zużycie paliwa dla każdego lotu; oblicza się je za pomocą następującego wzoru: Ilość paliwa w zbiornikach statku powietrznego po zakończeniu uzupełniania zapasu dla danego lotu – ilość paliwa w zbiornikach paliwa po zakończeniu uzupełniania zapasu dla następnego lotu + zapas paliwa dla tego następnego lotu. Jeżeli dane dotyczące rzeczywistego zużycia paliwa nie są dostępne, w celu oszacowania zużycia paliwa na podstawie najlepszych dostępnych danych stosuje się metodę standardową. Stosuje się standardowe współczynniki emisji określone przez IPCC, zaczerpnięte z wytycznych IPCC z 2006 r. (IPCC Inventory Guidelines) lub kolejnych uaktualnionych wersji tych wytycznych, chyba że współczynniki emisji dla danego działania, określone przez niezależne akredytowane laboratoria za pomocą akceptowanych metod analitycznych, są bardziej dokładne. Współczynnik emisji dla biomasy wynosi zero. Dla każdego lotu i każdego rodzaju paliwa wykonuje się odrębne obliczenie.


Składanie sprawozdań dotyczących emisji Każdy operator statków powietrznych w swoim sprawozdaniu przedkładanym na mocy art. 14 ust. 3 podaje następujące informacje: A. Dane identyfikacyjne operatora statku powietrznego, w tym: — nazwę operatora statku powietrznego, — administrujące państwo członkowskie, — adres, zawierający kod pocztowy oraz kraj, a także adres kontaktowy w administrującym państwie człon­ kowskim, jeżeli jest inny, — numery rejestracyjne statku powietrznego i typy statków powietrznych wykorzystywanych w okresie objętym sprawozdaniem do wykonywania działań lotniczych wymienionych w załączniku I, które wyko­ nuje on jako operator statków powietrznych, — numer certyfikatu przewoźnika lotniczego i licencji na prowadzenie działalności, na których podstawie wykonuje on jako operator statków powietrznych działania lotnicze wymienione w załączniku I, oraz organ, który wydał te dokumenty, — adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej, oraz — nazwę właściciela statku powietrznego. B. Dla każdego rodzaju paliwa, dla którego oblicza się emisje: — zużycie paliwa, — współczynnik emisji,

13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/19

— ogólną łączną ilość emisji ze wszystkich lotów wykonanych w okresie objętym sprawozdaniem, wchodzą­ cych w zakres działań lotniczych wymienionych w załączniku I, które wykonuje on jako operator statków powietrznych, — łączną ilość emisji z: — wszystkich lotów wykonanych w okresie objętym sprawozdaniem wchodzących w zakres działań lotniczych wymienionych w załączniku I, które wykonuje on jako operator statków powietrznych i które rozpoczęły się na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego oraz zakoń­ czyły się na lotnisku zlokalizowanym na terytorium tego samego państwa członkowskiego, — wszystkich pozostałych lotów wykonanych w okresie objętym sprawozdaniem, wchodzących w zakres działań lotniczych wymienionych w załączniku I, które wykonuje on jako operator statków powietrz­ nych, — łączną ilość emisji ze wszystkich lotów wykonanych w okresie objętym sprawozdaniem wchodzących w zakres działań lotniczych wymienionych w załączniku I, które wykonuje on jako operator statków powietrznych i które: — rozpoczęły się w każdym państwie członkowskim, oraz — zakończyły się w każdym państwie członkowskim, a rozpoczęły w państwie trzecim, — margines niepewności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.