Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2009-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 14

Strona 1 z 2
L 80/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 marca 2009 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich (2009/295/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi załącznika X do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracow­ ników kontraktowych Wspólnot Europejskich, pełniących służbę w krajach trzecich, ulegają zmianie w przypadku krajów wskazanych w załączniku. Załącznik ten zawiera pięć tabel dotyczących poszczególnych miesięcy, określających kraje, których dostosowania dotyczą, i kolejne daty zastosowania dla każdego z nich (1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r.). Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagro­ dzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi rozpo­ rządzenia finansowego i odpowiadają poszczególnym datom określonym w akapicie pierwszym.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 624/2008 (2) ustalono, zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regu­ laminu pracowniczego, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2007 r. wypłacane w walucie krajów zatrudnienia wynagrodzenia urzęd­ ników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regula­ minu pracowniczego należy dostosować niektóre współ­ czynniki korygujące stosowane od dnia 1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r. w przypadku, gdy w świetle danych statystycznych, jakimi dysponuje Komisja, zmiana kosztów utrzymania mierzonych na podstawie współ­ czynnika korygującego oraz odpowiedniego kursu walu­ towego przekroczyła w niektórych krajach trzecich 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 172 z 2.7.2008, s. 1.

26.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/15

ZAŁĄCZNIK LUTY 2008 R.

Współczynniki korygu­ jące luty 2008 r. (**)

Miejsce oddelegowania

Parytety gospodarcze luty 2008 r.

Kursy walutowe luty 2008 r. (*)

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (1) Arabia Saudyjska Argentyna Kostaryka Indie Liban Nigeria Serbia (Belgrad) (1) Sierra Leone Sri Lanka (2) Syria (1) Tanzania (3) Ukraina Wenezuela (1)

(*) (**) (1) (2) (3)

41,78 4,505 2,504 542,1 32,24 1 835 162,7 56,74 3 222 87,73 44,27 1 109 7,794 2,186

61,451 5,5288 4,6491 736,035 58,1618 2 232,61 171,243 81,476 4 380,09 159,65 70,5 1 664,73 7,45128 3,18415

68,0 81,5 53,9 73,7 55,4 82,2 95,0 69,6 73,6 55,0 62,8 66,6 104,6 68,7

1 EUR = waluta krajowa (Kuba, Salwador, Ekwador = USD). Bruksela = 100 %. Współczynnik dla tego miejsca dostosowany dwukrotnie – dla lutego i czerwca. Współczynnik dla tego miejsca dostosowany dwukrotnie – dla lutego i marca. Współczynnik dla tego miejsca dostosowany trzykrotnie – dla lutego, marca i czerwca.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 18 z 200926.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2032)

 • Dz. U. L80 - 5 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L80 - 3 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L80 - 1 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.