Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2032)

Data ogłoszenia:2009-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 18

Strona 1 z 8
L 80/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2032) (2009/296/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dnia 15 marca 2011 r. Rezultaty stosowania indywidual­ nego programu kontroli i inspekcji należy okresowo oceniać we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 34c ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlan­ tyckiego (ICCAT) przyjęła w 2006 r. wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (zale­ cenie 06-05), który wszedł w życie dnia 13 czerwca 2007 r. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 643/2007 (2) dokonano tymczasowej transpozycji tego planu odbu­ dowy do prawa Wspólnoty Europejskiej (WE), zaś rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr 1559/2007 (3) dokonano jego ostatecznej transpozycji.

W celu zharmonizowania kontroli i inspekcji połowów tuńczyka błękitnopłetwego na szczeblu wspólnotowym należy opracować wspólne zasady działań w zakresie kontroli i inspekcji, które mają prowadzić właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich; ponadto państwa członkowskie powinny przyjąć krajowe programy kontroli w celu dostosowania się do wspól­ nych zasad. W tym celu należy ustalić wartości odnie­ sienia dla intensywności działań w zakresie kontroli i inspekcji, jak również priorytety i procedury kontroli i inspekcji.

(6)

(2)

Przyjęte dnia 24 listopada 2008 r. zalecenie ICCAT 08-05, zmieniające zalecenie 06-05 dotyczące ustano­ wienia wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, zawiera istotne zmiany. Zmiany te uwzględniono we wniosku dotyczącym transpozycji zale­ cenia 08-05 do prawa Wspólnoty, przekazanym przez Komisję Radzie i Parlamentowi.

Aby zapewnić odpowiednie środki podejmowane w następstwie naruszeń zgodnie z art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybo­ łówstwa (4), należy ustanowić przepisy ramowe, na mocy których wszystkie zainteresowane organy mogą się zwracać o wzajemną pomoc i wymianę stosownych informacji zgodnie z art. 34a i 34b rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 oraz art. 28 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(7)

(3)

Aby wieloletni plan odbudowy zasobów przyniósł pożą­ dany wynik, należy ustanowić indywidualny program kontroli i inspekcji obejmujący Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Maltę i Portugalię w celu zagwaranto­ wania odpowiedniego poziomu wdrożenia środków ochrony i kontroli mających zastosowanie do działal­ ności połowowej w odniesieniu do odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego.

Wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru należy prowadzić zgodnie ze wspólnymi planami rozmie­ szczenia ustalonymi przez Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA) ustanowioną rozporządze­ niem Rady (WE) nr 768/2005 (5).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji ustalono w porozumieniu z zainteresowanymi państwami człon­ kowskimi.

(4)

Wspomniany indywidualny program kontroli i inspekcji należy ustanowić na okres od dnia 15 marca 2009 r. do

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 14 z 200926.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L80 - 5 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L80 - 3 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L80 - 1 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.