Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 5

Strona 1 z 7
26.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stoso­ wania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(4)

rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołu­ jącą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (3), Grupa Kontrolująca Opinie Dotyczące Stan­ dardów Rachunkowości przeanalizowała opinię EFRAG w sprawie przyjęcia zmian i poinformowała Komisję, że opinia ta ma wyważony charakter i jest obiektywna.

a także mając na uwadze, co następuje:

Przyjęcie KIMSF 12 pociąga za sobą dokonanie zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, KIMSF 4 i Interpretacji 29 Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) w celu zapewnienia spój­ ności międzynarodowych standardów rachunkowości. Zakłada się, że przedsiębiorstwa mogą zastosować lub kontynuować stosowanie KIMSF 12.

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunko­ wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 paździer­ nika 2008 r.

(5)

(6) (2)

W dniu 30 listopada 2006 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował Interpretację KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane, zwaną dalej „KIMSF 12”. KIMSF 12 to interpretacja, która precyzuje, w jaki sposób już zatwier­ dzone przez Komisję przepisy Międzynarodowych Stan­ dardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) powinny być stosowane w odniesieniu do umów na usługi konce­ sjonowane. KIMSF 12 dotyczy sposobu ujmowania w sprawozdaniu finansowym koncesjobiorcy elementów infrastruktury, które są przedmiotem umowy na usługi koncesjonowane. Wyjaśniono w niej również rozróż­ nienie pomiędzy poszczególnymi etapami umowy na usługi koncesjonowane (faza budowy/faza eksploatacji), oraz sposób ujmowania przychodów i kosztów na każdym z tych etapów. Rozróżnia ona dwa sposoby ujmowania infrastruktury oraz odnośnych przychodów i kosztów („model” składnika aktywów finansowych oraz „model” składnika wartości niematerialnych), w zależności od niepewności, na którą jest narażony koncesjobiorca w odniesieniu do przyszłych przychodów.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunko­ wości,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wpro­ wadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się Interpretację 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) Umowy na usługi koncesjonowane zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że KIMSF 12 spełnia techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2

2) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, KIMSF 4 i Interpretacja 29 Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) zostają zmienione zgodnie z załącznikiem B do KIMSF 12 przedstawionym w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 80 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 18 z 200926.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2032)

 • Dz. U. L80 - 14 z 200926.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L80 - 3 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L80 - 1 z 200926.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.