Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 82 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2009 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1830) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 82 POZ 3

Strona 1 z 5
28.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 marca 2009 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1830)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

oznakowania

(2009/300/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Stanowi ono również, że przegląd kryteriów przyzna­ wania oznakowania ekologicznego oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ma nastąpić w odpowiednim czasie przed zakończeniem okresu obowiązywania kryteriów określonych dla danej grupy produktów.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi,

(4)

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 prze­ prowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów doty­ czących oceny i weryfikacji, ustanowionych w decyzji Komisji 2002/255/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustana­ wiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto­ wego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewi­ zyjnym (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W świetle tego przeglądu, w celu uwzględnienia rozwoju naukowego oraz tendencji na rynku, należy ustanowić nowe kryteria ekologiczne.

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspólno­ towe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom wykazującym cechy, dzięki którym wnoszą one znaczący wkład w poprawę istotnych aspektów środowiskowych.

(6)

Ponadto należy zmodyfikować definicję grupy produktów zawartą w przedmiotowej decyzji w celu uwzględnienia nowych technologii.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szcze­ gółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekolo­ gicznego, należy ustalić dla poszczególnych grup produktów.

(7)

Dla zapewnienia jasności należy zatem zastąpić decyzję 2002/255/WE. Jako że okres obowiązywania kryteriów ekologicznych ustanowionych w przedmiotowej decyzji został przedłużony do dnia 31 października 2009 r., powinna ona zostać zastąpiona z dniem 1 listopada 2009 r.

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2) Dz.U. L 87 z 4.4.2002, s. 53.

L 82/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2009

(8)

Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać do dnia 31 października 2013 r.

Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „odbiorniki telewi­ zyjne” oraz wymogi w zakresie oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów obowiązują do dnia 31 października 2013 r. Artykuł 4 Do celów administracyjnych odbiornikom telewizyjnym przy­ dziela się numer kodu „022”. Artykuł 5 Decyzja 2002/255/WE traci moc.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Grupa produktów „odbiorniki telewizyjne” obejmuje: Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2009 r. „Sprzęt elektroniczny z zasilaniem sieciowym, którego głównym celem i funkcją jest odbiór, dekodowanie i wyświetlanie sygnałów przekazu telewizyjnego.”. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2009 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 82 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 9 z 200928.3.2009

    Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca Grupę Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych

  • Dz. U. L82 - 1 z 200928.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2009 z dnia 27 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.