Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 82 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca Grupę Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych

Data ogłoszenia:2009-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 82 POZ 9

Strona 1 z 2
28.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca Grupę Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych (2009/301/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(9) (1)

Zadaniem grupy powinno być także monitorowanie przyjmowania rozwiązań przedstawionych w uprzednio przyjętych sprawozdaniach, w szczególności w zakresie dzieł osieroconych oraz dzieł, których nakład został już wyczerpany. Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (4), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. Dane osobowe członków grupy powinny być przetwa­ rzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5). Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji,


Artykuł 157 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską powierza Wspólnocie i państwom członkowskim zadanie zapewnienia warunków niezbędnych dla konku­ rencyjności przemysłu Wspólnoty. Artykuł 151 stanowi, że Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Komunikat Komisji „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (1) zapo­ wiedział wzorcową inicjatywę dotyczącą bibliotek cyfro­ wych. Komunikat Komisji „i2010: Biblioteki cyfrowe” (2) zapo­ wiedział utworzenie Grupy Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych, która będzie doradzać Komisji, w jaki sposób sprostać wyzwaniom organizacyjnym, technicznym i prawnym na szczeblu europejskim. Grupa ta została ustanowiona decyzją Komisji 2006/178/WE (3), która wygasła z dniem 31 grudnia 2008 r. W świetle wciąż istniejących potrzeb niniejsza decyzja ma za zadanie umożliwić grupie kontynuację jej prac w 2009 r. Grupa powinna wnieść wkład we wspólną strategiczną wizję europejskich bibliotek cyfrowych.

(10)

(2)

(3)

(11)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(4)

Grupa Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych Niniejszym ustanawia się „Grupę Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych”, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadania Do zadań grupy należy:

(5)

(6)

Członkami grupy powinni być wysokiej rangi eksperci, posiadający kompetencje w zakresie bibliotek cyfrowych, powołani osobiście (ad personam). W 2009 r. grupa powinna rozpatrzyć kwestie dotyczące praw autorskich oraz konserwacji w kontekście bibliotek cyfrowych oraz dostępu do informacji naukowej. W szczególności rozpatrzyć należy: wyjątki i ograniczenia, dobrowolne porozumienia na rzecz szer­ szego udostępnienia w internecie treści chronionych prawem autorskim, treści generowane przez użytkow­ ników, otwarty dostęp do informacji naukowej oraz dostęp do wyników badań naukowych i ich przechowy­ wanie.

a) doradzanie Komisji, w jaki sposób sprostać wyzwaniom organizacyjnym, technicznym i prawnym na szczeblu euro­ pejskim; b) wnoszenie wkładu we wspólną strategiczną wizję europej­ skich bibliotek cyfrowych. Artykuł 3 Konsultacje Komisja może zasięgać opinii grupy we wszelkich kwestiach związanych z realizacją inicjatywy na rzecz bibliotek cyfrowych.

(4) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. (5) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(7)

(1) COM(2005) 229 wersja ostateczna. (2) COM(2005) 465 wersja ostateczna. (3) Dz.U. L 63 z 4.3.2006, s. 25.

L 82/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 82 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 3 z 200928.3.2009

    Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2009 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1830) (1)

  • Dz. U. L82 - 1 z 200928.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2009 z dnia 27 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.