Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 12

Artykuł 24 1. Niniejsze rozporządzenie nie wyłącza wypełniania zobo­ wiązań wynikających ze szczególnych norm znajdujących się w umowach zawartych przez Wspólnotę z krajami trzecimi. 2. Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych niniejsze rozporządzenie nie wyłącza przyjęcia lub stosowania przez państwa członkowskie: a) zakazów, ograniczeń ilościowych lub środków nadzoru uzasadnionych względami moralności, porządku publicz­ nego lub bezpieczeństwa publicznego; ochroną zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochroną roślin, ochroną narodo­ wych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, lub ochroną własności przemysłowej i handlowej; b) szczególnych formalności dotyczących dewiz; c) formalności wprowadzonych stosownie do umów międzyna­ rodowych zgodnie z Traktatem. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o środkach lub formalnościach, które zamierzają wprowadzić lub zmienić zgodnie z przepisami akapitu pierwszego.


W nagłych przypadkach Komisja powiadamiana jest bezzwłocznie po przyjęciu danych krajowych środków lub formalności. Artykuł 25 1. Niniejsze rozporządzenie nie uchybia działaniu instru­ mentów ustanawiających wspólną organizację rynków rolnych ani stosowaniu administracyjnych przepisów wspólnotowych i krajowych opartych na tych instrumentach, ani też działaniu instrumentów szczególnych stosowanych wobec towarów będą­ cych wynikiem przetworzenia produktów rolnych. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia te przepisy i instrumenty. 2. W przypadku produktów objętych instrumentami okreś­ lonymi w ust. 1, przepisów art. 11–15 oraz art. 22 nie stosuje się do tych produktów, w odniesieniu do których wspólnotowe reguły handlu z państwami trzecimi wymagają przedstawienia pozwolenia lub innego dokumentu przywozowego. Przepisów art. 16, 18 oraz 21–24 nie stosuje się do tych produktów, w odniesieniu do których takie reguły przewidują stosowanie ograniczeń ilościowych w przywozie. Artykuł 26 Rozporządzenie (WE) nr 3285/94, zmienione aktami wymie­ nionymi w załączniku II, traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia uznaje się za odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą kore­ lacji zawartą w załączniku III. Artykuł 27 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r. W imieniu Rady

I. LANGER

Przewodniczący

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/11

ZAŁĄCZNIK I

L 84/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/13

L 84/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/15

ZAŁĄCZNIK II Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian (o których mowa w art. 26) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 53) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/96 (Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2315/96 (Dz.U. L 314 z 4.12.1996, s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2474/2000 (Dz.U. L 286 z 11.11.2000, s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, s. 1) Wyłącznie art. 1 i załącznik I Wyłącznie art. 1 ust. 3 i załącznik III Wyłącznie art. 1 ust. 3 i załącznik III Wyłącznie art. 2

L 84/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

ZAŁĄCZNIK III TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 3285/94 Niniejsze rozporządzenie

Tytuł I Artykuł 1 Tytuł II Artykuł 2, 3 i 4 Tytuł III Artykuł 5 Artykuł 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200931.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 34 z 200931.3.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.