Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 12

Artykuł 6 1. Jeżeli po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w art. 3 i 4, Komisja stwierdza, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wszczyna ona takie postępowanie w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji od państwa członkowskiego oraz publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej. Zawiadomienie takie: a) zawiera streszczenie otrzymanej informacji oraz wzywa do przekazywania Komisji wszelkich istotnych informacji;


L 84/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

b) określa termin, do którego zainteresowane strony mogą przedstawiać swoje opinie na piśmie oraz przekazywać informacje, jeśli te opinie oraz informacje mają być uwzględ­ nione w postępowaniu wyjaśniającym;

ustaleń można dokonywać na podstawie dostępnych faktów. Gdy Komisja stwierdza, że któraś z zainteresowanych stron lub osób trzecich dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, nie uwzględnia ona takich informacji i opiera się na dostępnych faktach.

c) określa termin składania przez zainteresowane strony wnios­ ków o wysłuchanie przez Komisję zgodne z ust. 4.

Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające działając we współpracy z państwami członkowskimi.

7. Jeżeli po odbyciu konsultacji, o których mowa w art. 3 i 4, Komisja stwierdza, że nie ma wystarczających dowodów, które uzasadniałyby wszczęcie postępowania wyjaśniającego, informuje ona państwa członkowskie o swojej decyzji w terminie jednego miesiąca od otrzymania od nich informacji.

2. Komisja zbiera informacje, które uzna za niezbędne, oraz, w przypadkach uznanych przez nią za uzasadnione, po odbyciu konsultacji z Komitetem, Komisja sprawdza uzyskane infor­ macje u importerów, przedsiębiorców, przedstawicieli, produ­ centów, w zrzeszeniach i organizacjach handlowych.

Artykuł 7 1. Kończąc postępowanie wyjaśniające Komisja przedstawia Komitetowi sprawozdanie o jego wynikach.

Przy wykonywaniu tego zadania Komisję wspierają urzędnicy państwa członkowskiego, na terenie którego informacje są sprawdzane, o ile zażąda tego państwo członkowskie.

2. Jeżeli w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postę­ powania wyjaśniającego Komisja uzna, że zastosowanie wspól­ notowego nadzoru lub środków ochronnych nie jest konieczne, postępowanie wyjaśniające zostaje zakończone w ciągu jednego miesiąca, po odbyciu uprzednich konsultacji z Komitetem.

3. Państwa członkowskie dostarczają Komisji, na jej wniosek i zgodnie z określonymi przez nią procedurami, posiadane przez nie informacje dotyczące rozwoju rynku produktów obję­ tych postępowaniem wyjaśniającym.

Decyzja o zakończeniu postępowania zawierająca główne wnioski z postępowania oraz streszczenie powodów jego zakończenia jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

4. Zainteresowane strony, które zgłosiły się w sposób okreś­ lony w ust. 1 akapit pierwszy, oraz przedstawiciele kraju wywozu mogą, na pisemny wniosek, uzyskać wgląd we wszystkie informacje udostępniane Komisji w związku z postępowaniem wyjaśniającym, inne niż informacje zawarte w dokumentach wewnętrznych przygotowanych przez organy Wspólnoty lub państw członkowskich, pod warunkiem że informacje te są istotne dla sprawy i nie są poufne w rozumieniu art. 9 oraz że są one wykorzystywane przez Komisję w postępowaniu wyjaśniającym.

3. Jeżeli Komisja uzna, że zastosowanie wspólnotowego nadzoru lub środków ochronnych jest konieczne, podejmuje ona niezbędne decyzje zgodnie z rozdziałami IV i V, w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W wyjątkowych okolicznościach termin ten może ulec przedłużeniu o maksymalnie dwa miesiące; w takim przypadku Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, podając przedłużony termin oraz streszczenie powodów tego przedłużenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200931.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 34 z 200931.3.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.