Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 12

Zgłosiwszy się, zainteresowane strony mogą przedstawić Komisji swoje stanowisko w sprawie wymienionych informacji. Opinie te mogą zostać uwzględnione, jeżeli są poparte wystar­ czającymi dowodami.

Artykuł 8 1. Przepisy niniejszego rozdziału nie wyłączają możliwości wprowadzenia, w dowolnym momencie, środków nadzoru zgodnie z art. 11–15 lub tymczasowych środków ochronnych zgodnie z art. 16, 17 i 18.

5. Komisja może wysłuchać zainteresowane strony. Wysłu­ chanie stron musi być przeprowadzone w przypadku, gdy złożyły one pisemny wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wykazując, że wynik postępowania wyjaśniają­ cego rzeczywiście może wpłynąć na ich sytuację oraz że istnieją szczególne powody dla ich wysłuchania.


Tymczasowe środki ochronne są stosowane:

a) w okolicznościach krytycznych wymagających podjęcia natychmiastowych działań, gdyż opóźnienie spowodowałoby szkody trudne do naprawienia; oraz

6. Jeżeli informacje nie są dostarczone w terminach określo­ nych w niniejszym rozporządzeniu lub określonych przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia, albo, gdy postępowanie wyjaśniające napotkało poważne przeszkody,

b) gdy wstępne rozpoznanie dostarcza oczywistych dowodów, że zwiększony przywóz spowoduje lub grozi spowodowa­ niem poważnej szkody.

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/5

Okres stosowania takich środków nie może przekroczyć 200 dni. 2. Tymczasowe środki ochronne przybierają formę podwyż­ szenia poziomu istniejących opłat celnych, niezależnie, czy opłaty te wynoszą zero, czy więcej, jeżeli działanie takie może zapobiec poważnej szkodzie lub ją naprawić. 3. Komisja podejmuje niezwłocznie wszelkie środki wyjaśnia­ jące, jakie są jeszcze konieczne. 4. Jeżeli środki tymczasowe zostaną uchylone z powodu niewystąpienia poważnej szkody lub niewystąpienia groźby jej powstania, opłaty celne pobrane w wyniku wprowadzenia środków tymczasowych zostają zwrócone tak szybko, jak to możliwe. Stosuje się wówczas procedurę określoną w art. 235 i następnych rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1).

Artykuł 10 1. Tendencje przywozowe, warunki ich kształtowania, a także poważne szkody dla producentów wspólnotowych lub groźby ich wystąpienia wynikające z takich przywozów są badane przy uwzględnieniu w szczególności następujących czynników: a) wielkość przywozu, w szczególności, gdy nastąpiło znaczące jego zwiększenie w liczbach bezwzględnych lub w porównaniu do poziomu produkcji lub konsumpcji we Wspólnocie; b) ceny importowe, w szczególności, gdy nastąpiło znaczne podcięcie cenowe w porównaniu z cenami produktów podobnych we Wspólnocie; c) wynikający z powyższych czynników wpływ na wspólnoto­ wych producentów, wskazywany przez zmiany takich czyn­ ników gospodarczych jak: — produkcja,

Artykuł 9 1. Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporzą­ dzenia wykorzystywane są tylko do celów, dla których zostały zebrane.

— stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, — zapasy, — sprzedaż, — udział w rynku, — ceny (to znaczy obniżenie cen lub zapobieżenie wzros­ towi cen, który nastąpiłby w normalnych warunkach), — zyski, — stopa zwrotu z inwestycji,

2. Rada, Komisja, państwa członkowskie ani też ich urzęd­ nicy nie ujawnią żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub jakichkolwiek informacji dostarczonych z zastrzeżeniem pouf­ ności bez uzyskania wyraźnej zgody osoby, która tych infor­ macji udzieliła.

3. Każdy wniosek o zastrzeżenie poufności określa, z jakich powodów informacja jest poufna. Jednakże, jeżeli okaże się, że wniosek o zachowanie poufności jest nieuzasadniony, a osoba udzielająca informacji nie wyraża zgody na ich upublicznienie ani nie zezwala na ujawnienie tych informacji w zarysie lub streszczeniu, informacji tych można nie uwzględniać.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200931.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 34 z 200931.3.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.