Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 12

b) w każdym przypadku, o szczegółowych danych dotyczących przywozu dokonanego w okresie poprzedzającym okres wskazany w lit. a).

Informacje dostarczone przez państwa członkowskie podawane są w podziale na produkty i kraje.

10. Państwa członkowskie odpowiedzialne są za drukowanie formularzy. Państwa członkowskie mogą również wyznaczyć do tego celu drukarnie mające siedzibę na ich terytorium. W takim przypadku na każdym formularzu musi znaleźć się informacja o tej decyzji państwa członkowskiego. Na każdym formularzu znajduje się nazwa i adres drukarni lub znak umożliwiający jej identyfikację.


W tym samym czasie i z zastosowaniem tej samej procedury, co stosowana przy ustaleniach dotyczących nadzoru, mogą być ustanawiane także inne przepisy.

2. W przypadku gdy wymagają tego rodzaj produktu lub nadzwyczajne okoliczności, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, zmienić terminy skła­ dania tych informacji.

Artykuł 13 W przypadku gdy przywóz produktu nie został poddany uprzedniemu wspólnotowemu nadzorowi w terminie ośmiu dni roboczych od zakończenia konsultacji, o których mowa w art. 3 i 4, Komisja, zgodnie z art. 18, może wprowadzić nadzór ograniczony do przywozu do jednego lub kilku regionów Wspólnoty.

3.

Komisja powiadamia odpowiednio państwa członkowskie.

ROZDZIAŁ V

Środki ochronne Artykuł 16 1. W przypadku gdy dany produkt jest przywożony do Wspólnoty w tak znacznie zwiększonych ilościach lub na warunkach, które powodują lub mogą spowodować poważną szkodę dla producentów wspólnotowych, Komisja może w celu zabezpieczenia interesów Wspólnoty, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy:

Artykuł 14 1. Produkty podlegające uprzedniemu nadzorowi regional­ nemu można wprowadzić do swobodnego obrotu w danym regionie jedynie po przedłożeniu dokumentu nadzoru. Taki dokument wystawiany jest nieodpłatnie przez właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie, na wszystkie wnioskowane ilości oraz w ciągu najwyżej pięciu dni roboczych od otrzymania przez właściwy organ krajowy wniosku impor­

a) ograniczyć termin ważności dokumentów nadzoru w rozumieniu art. 12, które mają być wystawione po wejściu w życie tego środka;

L 84/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

b) zmienić reguły przywozu danego produktu poprzez uzależ­ nienie jego dopuszczenia do swobodnego obrotu od przed­ stawienia zezwolenia na przywóz, którego przyznanie podlega przepisom i ograniczeniom ustanawianym przez Komisję. Środki określone w lit. a) i b) mają skutek natychmiastowy. 2. W odniesieniu do członków WTO środki określone w ust. 1 podejmowane są jedynie w przypadku, gdy spełnione są oba kryteria wskazane w akapicie pierwszym tego ustępu. 3. Przy ustanawianiu w szczególności: kontyngentu uwzględnia się

5. Środki, o których mowa w niniejszym artykule, stosowane są w odniesieniu do każdego produktu wprowadzanego do swobodnego obrotu po wejściu tych środków w życie. Zgodnie z art. 18 środki te mogą zostać ograniczone do jednego lub kilku regionów Wspólnoty. Jednakże środki takie nie stanowią przeszkody dla dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów, które znajdują się już w drodze do Wspólnoty, pod warunkiem że miejsce przezna­ czenia tych produktów nie może ulec zmianie oraz że produktom, które na mocy art. 11 i 12 mogą być wprowa­ dzone do swobodnego obrotu tylko po przedstawieniu doku­ mentu nadzoru, taki dokument rzeczywiście towarzyszy. 6. W przypadku gdy państwo członkowskie zwróciło się do Komisji z wnioskiem o interwencję, Komisja podejmuje decyzję w terminie nieprzekraczającym pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Rada oraz państwa członkowskie powiadamiane są o każdej decyzji podjętej przez Komisję stosownie do niniejszego arty­ kułu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200931.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 34 z 200931.3.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.