Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 34

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 34

Strona 1 z 6
L 84/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTANU (zwana dalej „Pakistanem”),

z drugiej strony,

(zwane dalej „stronami”),

STWIERDZAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu należy dostosować do wymogów prawa wspól­ notowego,


STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie pewnych aspektów, które mogą być włączane do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do niedys­ kryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między tym państwem członkowskim a państwami trzecimi na mocy prawa wspólnotowego,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a czterema państwami europejskimi wymienionymi w załączniku III, przewidujące dla obywateli tych państw możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotni­ czych koncesjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej,

UZNAJĄC, że wszystkie kwestie dotyczące dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkow­ skimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu muszą być zgodne z prawem stron celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że niniejsza umowa nie musi wpływać na te postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu, które są zgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej i prawem pakistańskim,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu, które (i) wymagają zawierania umów pomiędzy przedsiębior­ stwami, podejmowania decyzji przez stowarzyszenia przedsiębiorstw lub stosowania uzgodnionych praktyk uniemożli­ wiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, bądź faworyzują wymienione rozwiązania; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich umów, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków zapobiegających, ograniczających lub zakłócających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

STWIERDZAJĄC, że celem niniejszej umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Islamskiej Republiki Pakistanu, ani też zmiana postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych o komunikacji lotniczej w zakresie praw przewozowych,

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/35

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa człon­ kowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europej­ skiej.

iv) głównym miejscem prowadzenia działalności przez przewo­ źnika lotniczego jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało mu ważną koncesję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200931.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.