Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 44

L 84/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/304/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiającą Euro­ pejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylającą decyzję Rady 91/116/EWG (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a), po konsultacji z Radą, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja dokłada starań, aby dwunastu mianowanych członków stanowiło odpowiednią reprezentację użytkow­ ników, respondentów i innych stron zainteresowanych w dziedzinie statystyki europejskiej (z uwzględnieniem społeczności naukowej, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się osoby wymienione w załączniku na członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki na okres pięciu lat. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki liczy 24 członków. Zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji nr 234/2008/WE dwunastu członków mianowanych jest przez Komisję po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Państwa członkowskie przekazały Komisji listę kandy­ datów o powszechnie uznanych kompetencjach w dziedzinie statystyki.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 13.

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/45

ZAŁĄCZNIK Karl Andrea FEMRELL Ladislav KABÁT Lea KAUPPI Irena E. KOTOWSKA Denise Anne LIEVESLEY Hristina MITREVA Luca PAOLAZZI Robert ROCHEFORT Julio RODRĺGUEZ LÓPEZ Ineke STOOP Hartmut TOFAUTE Brendan WALSH

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 34 z 200931.3.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.