Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 86 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 86 POZ 1

Strona 1 z 107
31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a), c), d) i e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

danych porównywalnych i zharmonizowanych państwami członkowskimi, tak aby zmniejszyć powstawania błędów podczas przekazywania i zwiększyć szybkość przetwarzania zebranych oraz ich udostępniania użytkownikom.

między ryzyko danych danych

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 (2) ustanowiono wspólne ramy sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie. W celu zachowania jasności i racjonalizacji przepisów rozporządzenie to zostało przekształcone i do różnych jego przepisów wprowadzone zostały istotne zmiany. Konieczna jest zmiana rozporządzenia Komisji (WE) nr 2700/98 dotyczącego definicji cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (3) oraz (WE) 2702/98 dotyczącego technicznego formatu przesyłania statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (4) w celu uwzględnienia tych zmian. W celu zachowania jasności należy je zastąpić niniejszym rozporządzeniem. Konieczne jest zdefiniowanie cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w celu sporządzania danych porównywalnych i zharmonizowanych pomiędzy państwami członkowskimi. Konieczne jest ustalenie technicznego formatu i procedury przekazywania statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw wymienionych w załącznikach I-IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 w celu sporządzania

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 97 z 9.4.2008, s. 13. 14 z 17.1.1997, s. 1. 344 z 18.12.1998, s. 49. 344 z 18.12.1998, s. 102.

Ponadto konieczne jest sprecyzowanie wymogów podwójnej sprawozdawczości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw zgodnie z NACE wersja 1.1 niezależnie od statystyk wymaganych zgodnie z NACE wersja 2 za rok sprawozdawczy 2008.

(6)

(2)

Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 295/2008 stanowi, że w okresach przejściowych mogą być przyznane odstępstwa od przepisów zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia.

(7)

(3)

Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przyznanie na okresy przejściowe odstępstw od określonych przepisów załączników I, II, III, VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 w celu wprowadzenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, tak aby na koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

(4)

(8)

Przyznanie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania ich systemów gromadzenia danych.

(1) (2) (3) (4)

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

L 86/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Cechy, o których mowa w art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 86 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 170 z 200931.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.