Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 86 POZ 170

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 86 POZ 170

Strona 1 z 42
L 86/170

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r.

31.3.2009

w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 (1) z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, w szczególności jego art. 11 ust. 2 lit. b) i e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Częstotliwość zestawiania wieloletnich statystyk i podział wyników, o których mowa w art. 3 i 7 rozporządzenia (WE) 295/ 2008, są określone w odniesieniu do serii danych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie opracowują wspomniane serie danych w odniesieniu do roku sprawozdawczego 2008 i lat następnych. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 2701/98 niniejszym traci moc. Jednakże stosuje się je w dalszym ciągu w odniesieniu do serii danych dostarczanych za lata sprawozdawcze do 2007 r. włącznie. Artykuł 3 Załącznik V do rozporządzenia nr 295/2008 zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 (2) ustanowiono wspólne ramy tworzenia statystyk Wspólnoty w zakresie struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie. W celu racjonalizacji tego rozporządzenia i zwiększenia jego jasności zostało ono przekształcone i do wielu przepisów wprowadzone zostały istotne zmiany. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2701/98 dotyczące serii danych, które należy opracować na potrzeby statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (3), należy zmienić w celu uwzględnienia tych zmian. W celu zachowania jasności należy je zastąpić niniejszym rozporządzeniem. Należy określić częstotliwość zestawiania wieloletnich statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz podział wyników dla tworzenia statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w celu sporządzania danych porównywalnych i zharmonizowanych między państwami członkowskimi. Niezbędne jest dostosowanie niektórych określeń cech w załączniku V zgodnie ze zmianami w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA).

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13–59. (2) Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1. (3) Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 81.

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I SERIE DANYCH

L 86/171

1.

USŁUGI Tabela zbiorcza

Kod serii Tytuł

1A 1B 1C 1D 1E 1P

Roczne Roczne Roczne Roczne Roczne Roczne

statystyki przedsiębiorstw dot. usług statystyki przedsiębiorstw według klas wielkości dot. usług statystyki regionalne dot. usług statystyki przedsiębiorstw dot. działalności banku centralnego statystyki przedsiębiorstw dot. specjalnych danych zagregowanych działalności wstępne wyniki dot. usług

Roczne statystyki przedsiębiorstw dot. usług wymienione w załączniku I sekcja 4 pkt. 3 i 4 do rozporządzenia Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 86 POZ 170 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 1 z 200931.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.