Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 1

Strona 1 z 27
31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( ), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

1

rybołówstwa oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do przetwarzania i kontroli wiarygodności powyższych danych jest pierwszym i podstawowym obowiązkiem państw członkowskich.

(5)

Kilka państw członkowskich wystąpiło z wnioskiem o przedkładanie danych w innej formie albo za pomocą innych środków komunikacji niż określone w załączniku V (odpowiednik kwestionariuszy Statlant).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności. Wspólnota Europejska uzyskała członkostwo w Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO). Protokół zawarty między Radą Unii Europejskiej a Komisją Wspólnot Europejskich przewiduje obowiązek przekazywania przez Komisję do FAO wymaganych danych statystycznych. Zgodnie z zasadą pomocniczości cele proponowanego działania mogą być osiągnięte wyłącznie w oparciu o akt prawny Wspólnoty, ponieważ tylko Komisja może koordynować niezbędny proces harmonizacji informacji statystycznych na poziomie wspólnotowym, przy czym gromadzenie danych statystycznych dotyczących

(6)

Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/ 486/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(7)

(2)

(3)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawienienie do dostosowywania wykazów statystycznych obszarów połowowych lub ich podrejonów i gatunków. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/ 468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące nominalnych połowów dokonywanych przez statki zarejestrowane w danym państwie członkowskim lub pływające pod jego banderą, prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, w poszanowaniu rozporządzenia Rady

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. (2) Dz.U. L 270 z 13.11.1995, s. 1. (3) Zob. załącznik VII.

L 87/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

(Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (1). Dane dotyczące nominalnych połowów obejmują wszelkie produkty rybołówstwa wyładowane lub przeładowywane na morzu, niezależnie od postaci, lecz nie obejmują ilości, które po złowieniu zostały usunięte za burtę, spożyte na pokładzie lub wykorzystane podczas połowów jako przynęta. Dane zapisuje się jako równowartość żywej wagi wyładunków lub przeładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 174 z 200931.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L87 - 164 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

 • Dz. U. L87 - 160 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

 • Dz. U. L87 - 157 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L87 - 155 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L87 - 109 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. L87 - 70 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 42 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.