Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 155

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 155

Strona 1 z 2
31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/155

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

rozporządzenie (WE) nr 999/2001 powinno zostać dostosowane w zakresie pozostałych uprawnień wykonawczych.

W szczególności Komisja powinna zostać uprawniona do zatwierdzania szybkich testów, rozszerzania niektórych przepisów na inne produkty pochodzenia zwierzęcego, przyjmowania metody potwierdzenia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u owiec i kóz, zmiany załączników i przyjmowania przepisów przejściowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne elementy rozporządzenia (WE) nr 999/ 2001, między innymi poprzez ich uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/ 512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zakresie ogólnym mających na celu zmianę elementów innych niż istotne elementy aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych takich elementów lub dodanie do tego aktu nowych elementów innych niż elementy istotne. Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) dotyczącym decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do obowiązujących już aktów przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te muszą być dostosowane zgodnie z odpowiednimi procedurami. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 1923/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) wprowadziły procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą tylko w odniesieniu do niektórych środków wykonawczych, których dotyczyły zmiany. W związku z powyższym

(6)

(2)

Wskazane jest również ograniczenie – po potwierdzeniu obecności przenośnych encefalopatii gąbczastych (TSE) – możliwości stosowania przez państwa członkowskie innych środków wyłącznie do tych przypadków, w których zatwierdzenie tych środków przez Komisję opiera się na pozytywnych wynikach oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem środków kontrolnych stosowanych w tym państwie członkowskim oraz przy zapewnieniu równoważnego poziomu ochrony.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001,

(3)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 47. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. (3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. (4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. (5) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11. (6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1. (7) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 155 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 174 z 200931.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L87 - 164 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

 • Dz. U. L87 - 160 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

 • Dz. U. L87 - 157 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L87 - 109 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. L87 - 70 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 42 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.