Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 42

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 42

Strona 1 z 14
L 87/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

regionów połowowych oraz opisu tych regionów, jak również wykazów środków, kodów i definicji stosowanych w odniesieniu do działalności rybackiej, narzędzi połowowych, rozmiarów statku i metody prowadzenia połowów. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na Atlantyku Północno-Zachodnim (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności. Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na północno-zachodnim Atlantyku przyjęta rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3179/78 (4) i ustanawiająca Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) wymaga od Wspólnoty przekazywania Radzie Naukowej NAFO wszelkich dostępnych informacji statystycznych i naukowych, o dostarczenie których zwróci się Rada Naukowa w związku z wykonywaniem swoich zadań. Rada Naukowa NAFO uznaje terminowe dostarczanie danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej za kluczowe dla wykonywania jej zadań w zakresie oceny stanu zasobów rybnych na północno-zachodnim Atlantyku. Kilka państw członkowskich wystąpiło z wnioskiem o przedkładanie danych w innej formie albo za pomocą innych środków komunikacji niż określone w załączniku V (odpowiednik kwestionariuszy Statlant). Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/ 468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5). W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienie do dostosowywania wykazów gatunków i statystycznych

Artykuł 1 Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące połowów prowadzonych na obszarze północno-zachodniego Atlantyku przez zarejestrowane w nich statki lub statki pływające pod ich banderą z należytym uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (6). Dane dotyczące połowów nominalnych zawierają informacje o wszystkich produktach rybołówstwa wyładowanych lub przeładowanych na morzu, niezależnie od formy, ale wyłączone są z nich ilości, które po ich schwytaniu odrzucono na morzu, skonsumowano na pokładzie lub zużyto na pokładzie jako przynętę. Wyłączone z nich są również produkty akwakultury. Dane są zapisywane w formie ekwiwalentu żywej wagi wyładunków lub przeładunków z dokładnością do jednej najbliższej tony.

(2)

(3)

(4)

Artykuł 2 1. Należy przekazywać dwa rodzaje danych: a) roczne połowy nominalne, wyrażone w tonach ekwiwalentu żywej wagi wyładunku każdego z gatunków wymienionych w załączniku I, w każdym ze statystycznych regionów połowowych północno-zachodniego Atlantyku wymienionych w załączniku II i zdefiniowanych w załączniku III; połowy określone w lit. a) i odpowiadająca im działalność rybacka dzielone na miesiące kalendarzowe połowu, narzędzi połowowych, rozmiaru statku i głównego z poławianych gatunków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 174 z 200931.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L87 - 164 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

 • Dz. U. L87 - 160 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

 • Dz. U. L87 - 157 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L87 - 155 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L87 - 109 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. L87 - 70 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.