Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 70

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 70

Strona 1 z 21
L 87/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północnowschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Komitetu ds. Programu Statystycznego, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przekazanie danych w innej formie lub przy pomocy innych nośników niż te określone w załączniku IV (odpowiednik kwestionariuszy Statlant).

Istnieje potrzeba szerszych definicji i opisów używanych w odniesieniu do danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zarządzania rybołówstwem na północno-wschodnim Atlantyku.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności. Zarządzanie zasobami połowowymi Wspólnoty wymaga dokładnych i terminowo przekazywanych danych statystycznych dotyczących połowów prowadzonych przez statki rybackie państw członkowskich na północno-wschodnim Atlantyku. Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku, przyjęta decyzją Rady 81/608/EWG (4) i ustanawiająca Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku, wymaga od Wspólnoty przekazywania Komisji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia Komisja może żądać. Zalecenia otrzymane od Międzynarodowej Rady Badań Morza zgodnie z umową o współpracy między tą organizacją a Wspólnotą (5) zostaną rozszerzone poprzez dostępność danych statystycznych dotyczących działalności floty rybackiej Wspólnoty. Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim, przyjęta decyzją Rady 82/886/ EWG (6) i ustanawiająca Organizację Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO), wymaga od Wspólnoty przekazywania tej organizacji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia organizacja może żądać.

(8)

Środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(9)

(2)

(3)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienie do dostosowywania wykazów gatunków i statystycznych regionów połowowych, opisów tych regionów połowowych i dopuszczalny stopień gromadzenia danych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące rocznych połowów nominalnych prowadzonych na północnowschodnim Atlantyku przez zarejestrowane w państwach członkowskich statki lub statki pływające pod banderą tych państw, prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku.

(5)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. (2) Dz.U. L 365 z 31.12.1991, s. 1. (3) Zob. załącznik VI. (4) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21. (5) Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Międzynarodową Radą Badań Morza (Dz.U. L 149 z 10.6.1987, s. 14). (6) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 174 z 200931.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L87 - 164 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

 • Dz. U. L87 - 160 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

 • Dz. U. L87 - 157 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L87 - 155 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L87 - 109 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. L87 - 42 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.