Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 89 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające po raz 105. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 89 POZ 6

L 89/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 265/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające po raz 105. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące eksportu pewnych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych odnośnie do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 pierwsze tiret, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

(5)

W celu zapewnienia skuteczności środków nałożonych niniejszym rozporządzeniem, rozporządzenie to musi wejść w życie natychmiast.

(6)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 4 lutego 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób prawnych i fizycznych, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone, poprzez dodanie do niego jednej osoby fizycznej w związku z informacjami o jej związkach z siecią AlKaida. Komisji przedstawiono uzasadnienie dotyczące wspomnianych zmian. W dniu 13 marca 2009 r. Komitet ds. Sankcji zmienił odnośne dane identyfikacyjne.

Ponieważ wykaz ONZ nie zawiera aktualnego adresu zamieszkania danej osoby fizycznej, w Dzienniku Urzędowym należy opublikować ogłoszenie, tak by osoba ta miała możliwość skontaktowania się z Komisją oraz by Komisja mogła następnie poinformować zainteresowaną osobę fizyczną o powodach, dla których wprowadza się niniejsze rozporządzenie, zapewnić im możliwość przedstawienia uwag w odniesieniu do tych powodów oraz dokonać przeglądu niniejszego rozporządzenia w celu uwzględnienia uwag oraz ewentualnych dostępnych informacji dodatkowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

1.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/7

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis: „Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (alias a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: a) libańskie, b) irlandzkie. Inne informacje: mieszka w Irlandii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.2.2009 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 89 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L89 - 3 z 20091.4.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2009 z dnia 31 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

  • Dz. U. L89 - 1 z 20091.4.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2009 z dnia 31 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.