Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3
W odniesieniu do każdego z rozważanych wariantów ocena zawiera szczegóły występujących w danym przypadku kwestii technicznych i prawnych; w tym termin wykonania, spodziewaną jakość statystyczną wyników, spodziewane początkowe i bieżące koszty gromadzenia danych wyrażone w euro oraz jako ekwiwalent liczby osób zatrudnionych w pełnym czasie pracy, koszt przypadający na jedną zbadaną jednostkę, oszacowanie dodatkowych obciążeń nakładanych na przedsiębiorstwa, wszelkie ryzyko i niepewność dotyczące danych oraz zalety lub wady danego wariantu. Koszt i jakość porównuje się z kosztem i jakością zbioru danych istniejącego dla sekcji B–N. Zalecenie W oparciu o ocenę różnych wariantów przedstawia się zalecenie dotyczące najbardziej odpowiedniego podejścia. Wykonanie Przedkłada się szczegóły proponowanego planu wykonania, w tym datę rozpoczęcia i daty ukończenia poszczególnych etapów. Państwa członkowskie przeprowadzające analizy wykonalności Następujące państwa członkowskie przeprowadzają analizy wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać kwartalne dane statystyczne na temat wolnych miejsc pracy, określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008, w odniesieniu do sekcji O, P, Q, R lub S klasyfikacji NACE Rev. 2: — Dania — Niemcy — Hiszpania — Francja — Włochy — Malta — Austria.


L 9/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

Analiza wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać kwartalne dane statystyczne na temat wolnych miejsc pracy z jednostek gospodarczych zatrudniających mniej niż 10 pracowników Analiza wykonalności przeprowadzona przez państwo członkowskie obejmuje w szczególności: 1) udział każdej z klas wielkości przedsiębiorstw w gospodarce krajowej, wyrażony poprzez liczbę przedsiębiorstw i udział w zatrudnieniu lub poprzez odpowiedni alternatywny środek; 2) opis podobieństw i różnic w strukturze i zmianach w zakresie wolnych miejsc pracy w odniesieniu do tej klasy wielkości przedsiębiorstw w porównaniu ze strukturą i zmianami w zakresie wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej pracowników. Warianty Należy ocenić różne warianty uzyskania danych na temat liczby wolnych miejsc pracy i liczby obsadzonych stanowisk w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Należy wziąć pod uwagę następujące możliwe źródła danych: a) istniejące zbiory danych; b) źródła administracyjne; c) statystyczne procedury estymacji; d) nowe zbiory danych. W odniesieniu do każdego z rozważanych wariantów ocena zawiera szczegóły występujących w danym przypadku kwestii technicznych i prawnych, w tym termin wykonania; spodziewaną jakość statystyczną wyników; spodziewane początkowe i bieżące koszty gromadzenia danych wyrażone w euro oraz jako ekwiwalent liczby osób zatrudnionych w pełnym czasie pracy; koszt przypadający na jedną zbadaną jednostkę; oszacowanie dodatkowych obciążeń nakładanych na przedsiębiorstwa; wszelkie ryzyko i niepewność dotyczące danych oraz zalety lub wady danego wariantu. Koszt i jakość porównuje się z kosztem i jakością zbioru danych istniejącego dla przedsiębiorstw zatrudniających 10 lub więcej pracowników. Zalecenie W oparciu o ocenę różnych wariantów przedstawia się zalecenie dotyczące najbardziej odpowiedniego podejścia. Wykonanie Przedkłada się szczegóły proponowanego planu wykonania, w tym datę rozpoczęcia i daty ukończenia poszczególnych etapów. Państwa członkowskie przeprowadzające analizy wykonalności Następujące państwa członkowskie przeprowadzają analizy wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać kwartalne dane statystyczne na temat wolnych miejsc pracy, określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008, w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników: — Dania — Francja — Włochy — Malta.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.