Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 31

14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/31

DYREKTYWA KOMISJI 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech­ nicznego w Sektorze Pojazdów Silnikowych,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. dotyczącą homo­ logacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przy­ datności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniającą dyrektywę Rady 70/156/EWG (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 akapit drugi,

Artykuł 1 Załącznik IV do dyrektywy 2005/64/WE zostaje zmieniony przez dodanie następującego ust. 4:

„4.1. a także mając na uwadze, co następuje:

Do celów wstępnej oceny zgodnej z art. 6 dyrektywy 2005/64/WE producent pojazdów zobowiązany jest do wykazania, że poczynione przez niego z dostawcami uzgodnienia umowne zapewniają zgod­ ność z art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE.

(1)

Dyrektywa 2005/64/WE jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w ramach procedury homologacji typu WE ustanowionej dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (2).

4.2.

Do celów wstępnej oceny zgodnej z art. 6 dyrektywy 2005/64/WE producent pojazdów zobowiązany jest do wprowadzenia procedur pozwalających na osiąg­ nięcie następujących celów:

a) przekazanie pracownikom i dostawcom mających zastosowanie wymogów;

(2)

Konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów służących do weryfikowania, w toku wstępnej oceny producenta, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2005/64/WE, zgodności materiałów zastosowanych do produkcji pojazdów danego typu z przepisami art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (3).

b) monitorowanie i zapewnienie działania dostawców w zgodzie z tymi wymogami;

c) gromadzenie odpowiednich długości łańcucha dostaw;

danych

na

całej

(3)

Właściwe byłoby w szczególności zapewnienie zdolności właściwych władz do weryfikacji pod kątem ponownego użycia oraz zdolności do recyklingu i odzysku, czy dany producent pojazdów zawarł ze swoimi dostawcami stosowne umowy i czy zawarte w takich umowach wymagania zostały prawidłowo przekazane.

d) sprawdzanie dostawców;

informacji

otrzymanych

od

(1) Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 10. (2) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 1. (3) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34.

e) prawidłowe reagowanie w przypadkach, gdy dane otrzymane od dostawców wskazują na brak zgod­ ności z wymogami art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE.

L 9/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

4.3.

Do celów ust. 4.1 i 4.2 producent pojazdów zobo­ wiązany jest stosować, w porozumieniu z właściwymi organami, normę ISO 9000/14000 lub inny znorma­ lizowany program zapewniania jakości.”.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5

Artykuł 2 Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., w przypadkach niespeł­ nienia wymogów w odniesieniu do przydatności pojazdów silni­ kowych do ponownego użycia oraz ich zdolności do recyklingu i odzysku ustanowionych dyrektywą 2005/64/WE wraz ze zmianami wprowadzonymi niniejszą dyrektywą państwa człon­ kowskie odmawiają homologacji typu WE tudzież krajowej homologacji typu dla nowych typów pojazdów.

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 3 lutego 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 4 lutego 2010 r.

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 33 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.