Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 10

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2009-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 10

Strona 1 z 6
L 90/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, i

PAŃSTWO IZRAEL (zwane dalej „Izraelem”),

z drugiej strony,

(zwane dalej „Stronami”),

po notyfikacji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że:

dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Izraelem zawierają postanowienia, które obecnie są sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej,


Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie pewnych aspektów, które mogą być włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, w tym Izraelem,

na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi,

niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Izraelem muszą być doprowadzone do zgodności z prawem Wspólnoty Europejskiej celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Izraelem, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczych,

zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą zasadniczo zawierać umów, które mogłyby wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i których celem lub skutkiem byłoby uniemożliwienie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Izraelem, które (i) wymagają zawierania umów pomiędzy przedsiębiorstwami, podejmowania decyzji przez stowarzyszenia przedsiębiorstw lub stosowania uzgodnionych praktyk uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, bądź sprzyjają wymienionym rozwiązaniom; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich umów, decyzji lub uzgodnionych praktyk, lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

celem Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z niniejszą umową, nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Wspólnotą Europejską a Izraelem ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Izraela, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych,

2.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/11

STRONY UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej. 2. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 3. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych bądź przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 24 z 20092.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096)

 • Dz. U. L90 - 23 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L90 - 22 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

 • Dz. U. L90 - 20 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L90 - 9 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 6 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 264/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L90 - 3 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

 • Dz. U. L90 - 1 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.