Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

Data ogłoszenia:2009-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 22

L 90/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2009

DECYZJA RADY z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank (2009/307/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2009/3 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lutego 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Deutsche Bundesbank (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy przychylić się do zalecenia Rady Prezesów EBC i odpowiednio zmienić decyzję 1999/70/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 2 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „2. Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident Deutsche Bundesbank na lata obrachunkowe 2009–2014.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje przekazana do wiadomości EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu mają podlegać badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów zalecanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank wygasa po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2008. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznego biegłego rewidenta na okres od roku obrachunkowego 2009. Deutsche Bundesbank wybrał na swego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2009–2014 firmę Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zaleciła wyznaczenie Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft na zewnętrznego biegłego rewidenta Deutsche Bundesbank na lata obrachunkowe 2009–2014.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2009 r.

(4)

W imieniu Rady

P. BENDL

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 43 z 21.2.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 24 z 20092.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096)

 • Dz. U. L90 - 23 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L90 - 20 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L90 - 10 z 20092.4.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 9 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 6 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 264/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L90 - 3 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

 • Dz. U. L90 - 1 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.