Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096)

Data ogłoszenia:2009-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 24

L 90/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096) (2009/309/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

— decyzja Komisji 84/262/EWG z dnia 4 maja 1984 r. w sprawie wdrażania przez Belgię niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (4),


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (1), w szczególności jego art. 101,

— decyzja Komisji 84/376/EWG z dnia 6 lipca 1984 r. w sprawie wdrażania przez Republikę Federalną Niemiec niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa (5),

a także mając na uwadze, co następuje: — decyzja Komisji 84/589/EWG z dnia 28 listopada 1984 r. w sprawie wdrażania przez Grecję niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (6),

(1)

Zwiększenie przejrzystości prawa wspólnotowego jest niezbędnym elementem strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanej przez instytucje Wspólnoty. W tym kontekście właściwe jest usunięcie z bieżącego prawodawstwa aktów, które nie wywierają już rzeczywistych skutków.

(2)

Poniższe decyzje dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa stały się nieaktualne, mimo iż nadal oficjalnie pozostają w mocy:

— decyzja Komisji 85/154/EWG z dnia 4 lutego 1985 r. w sprawie wdrażania przez Francję niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (7),

— decyzja Komisji 84/17/EWG z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie wdrażania przez Zjednoczone Królestwo niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (2),

— decyzja Komisji 85/437/EWG z dnia 11 września 1985 r. w sprawie wdrażania przez Królestwo Niderlandów niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (8),

— decyzja Komisji 84/117/EWG z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie wdrażania przez Danię niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (3),

(1) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 18 z 21.1.1984, s. 39. (3) Dz.U. L 64 z 6.3.1984, s. 12.

— decyzja Komisji 85/474/EWG z dnia 16 września 1985 r. dotycząca wniosków o zwrot oraz wypłaty zaliczek w odniesieniu do niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa (9),

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 131 z 17.5.1984, s. 42. 196 z 26.7.1984, s. 54. 322 z 11.12.1984, s. 13. 59 z 27.2.1985, s. 24. 252 z 21.9.1985, s. 28. 284 z 24.10.1985, s. 1.

2.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/25

— decyzja Komisji 85/482/EWG z dnia 18 października 1985 r. w sprawie wdrażania przez Włochy niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (1), — decyzja Komisji 86/352/EWG z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie rozszerzenia przepisów dotyczących wdrażania przez Niemcy niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (2), — decyzja Komisji 86/539/EWG z dnia 3 listopada 1986 r. w sprawie wdrażania przez Portugalię niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (3), — decyzja Komisji 86/540/EWG z dnia 4 listopada 1986 r. w sprawie wdrażania przez Hiszpanię niektórych środków zmierzających do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa zgodnie z dyrektywą Rady 83/515/EWG (4), — decyzja Komisji 92/86/EWG z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie dostosowania niektórych środków objętych rozporządzeniem (EWG) nr 4028/86 na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (5).

(3)

wprowadzono zmiany, które z zastosowaniem tych aktów.

(4)

niezgodne

Ze względów pewności prawnej i przejrzystości powyższe nieaktualne decyzje należy uchylić. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Rybackiego,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzje, które należy uchylić Uchyla się decyzje 84/17/EWG, 84/117/EWG, 84/262/EWG, 84/376/EWG, 84/589/EWG, 85/154/EWG, 85/437/EWG, 85/474/EWG, 85/482/EWG, 86/352/EWG, 86/539/EWG, 86/540/EWG i 92/86/EWG. Artykuł 2 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Decyzje wymienione w motywie 2 nie wywierają już skutków, ponieważ w prawodawstwie podstawowym

Joe BORG

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

287 z 29.10.1985, s. 31. 205 z 29.7.1986, s. 50. 319 z 14.11.1986, s. 74. 319 z 14.11.1986, s. 75. 32 z 8.2.1992, s. 29.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 23 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L90 - 22 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

 • Dz. U. L90 - 20 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L90 - 10 z 20092.4.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 9 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 6 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 264/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L90 - 3 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

 • Dz. U. L90 - 1 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.