Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 14

Strona 1 z 2
L 91/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,


(4)

Wprowadzenie okresu przejściowego dla elektronicznych wywozowych deklaracji skróconych uzasadnia utrzymanie w tym samym okresie ułatwień, które na mocy art. 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 mogą być przyznawane upoważnionym eksporterom korzystającym z odprawy uproszczonej w miejscu, pod warunkiem że urząd celny wyprowadzenia jest zlokalizowany w tym samym państwie członkowskim co urząd celny wywozu i że otrzymał on dane niezbędne do wyprowadzenia towarów. W przypadkach gdy podmioty gospodarcze nie składają elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych lub gdy odprawa uproszczona w miejscu odbywa się na warunkach określonych w art. 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, organy celne nie są w stanie przeprowadzać analizy ryzyka do celów bezpieczeństwa i ochrony na podstawie danych określonych dla przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W takich przypadkach organy celne powinny wykorzystywać na potrzeby analizy ryzyka informacje dostępne najpóźniej po przedstawieniu towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty lub wywożonych z tego obszaru. Na podstawie dostępnych informacji można przyjąć, że przejściowy okres 18 miesięcy wystarcza, by umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do wszystkich obowiązków określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93. Odstępstwa przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zatem wygasnąć w dniu 31 grudnia 2010 r. W związku z tym po dniu 31 grudnia 2010 r. elektroniczne przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone zawierające dane określone w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinny być składane w wyznaczonych terminach dla towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty lub wywożonych z tego obszaru, a ułatwienia przewidziane w art. 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie powinny być dłużej stosowane. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 (2) wprowadza do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) w stosunku do podmiotów gospodarczych obowiązek składania organom celnym elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanych z tego obszaru, w celu umożliwienia tym organom przeprowadzania na podstawie takich informacji komputerowej analizy ryzyka przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Wspólnoty lub ich wyprowadzeniem z tego obszaru. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1875/2006 informacje te powinny być udostępniane od dnia 1 lipca 2009 r.

(5)

(2)

W związku ze złożonością procedur wprowadzania elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w procesie ich wdrażania miały miejsce nieprzewidziane opóźnienia, które spowodowały, że do dnia 1 lipca 2009 r. nie wszystkie podmioty gospodarcze będą gotowe do wykorzystywania do tych celów technologii informacyjnych i sieci komputerowych. Technologie informacyjne i sieci komputerowe ułatwiają wprawdzie międzynarodową wymianę handlową, wymagają one jednak również inwestycji w systemy automatycznej transmisji danych, których szybkie wprowadzenie może okazać się problemem dla podmiotów gospodarczych w krótkim okresie. Właściwe jest zatem uwzględnienie takich sytuacji, stanowiąc, że w okresie przejściowym podmioty gospodarcze będą miały możliwość, lecz nie obowiązek, składania elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w celu umożliwienia im dostosowania systemów do nowych wymogów prawnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 27 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

 • Dz. U. L91 - 25 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

 • Dz. U. L91 - 23 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

 • Dz. U. L91 - 20 z 20093.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

 • Dz. U. L91 - 18 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 7 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.