Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 18

L 91/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniach 4, 15 i 18 grudnia 2008 r. i 3 lutego 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o zmianie listy osób, grup i podmiotów, których

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32.

3.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/19

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Z listy usuwa się następujące osoby fizyczne: „a) Jenkins Dunbar. Data urodzenia: a) 10.1.1947, b) 10.6.1947 r. Inne informacje: były minister ds. gruntów, kopalń i energii. b) Gus Kouwenhoven (alias a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven). Data urodzenia: 15.9.1942. Inne informacje: właściciel Hotel Africa, prezes Oriental Timber Company.”. 2) Wpis „Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Data urodzenia: 10.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Beirut. Narodowość: libańska. Numer paszportu: 0508734. Numer rejestru krajowego: 2016, Mazraa. Inne informacje: przedsiębiorca zaangażowany w dostarczanie broni Charlesowi Taylorowi w 2003 r. Nadal powiązany z byłym prezydentem Liberii Charlesem Taylorem” otrzymuje brzmienie: „Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi, c) Ali Ramadan Kleilat Al-Delby, d) Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby, e) Ali Ramadan Kleilat, f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Data urodzenia: 10.7.1970 r. (w niektórych z jego paszportów figuruje data 1963 r.). Miejsce urodzenia: Beirut, Liban. Narodowość: libańska. Numer paszportu: a) 0508734, b) 1432126 (Liban), c) Regular-RL0160888 (Liban), d) D00290903 (Liberia), e) Z01037744 (Niderlandy), f) RegularB0744958 (Wenezuela). Numer rejestru krajowego: 2016, Mazraa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004 r.”. 3) Wpis „Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Data urodzenia: a) 22.9.1961 r., b) 18.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Abengourou, Wybrzeże Kości Słoniowej. Narodowość: libańska. Paszporty: a) zwykły paszport libański nr: 1622263 (ważny od 24.4.2001 r. do 23.4.2006 r.), b) togijski paszport dyplomatyczny nr: 004296/00409/00 (ważny od 21.8.2002 r. do 23.8.2007 r.), c) liberyjski paszport dyplomatyczny nr: 000275 (ważny od 11.1.1998 r. do 10.1.2000 r.), d) liberyjski paszport dyplomatyczny nr: 002414 (ważny od 20.6.2001 do 19.6.2003 r., nazwisko: Ameri Al Jawad, data urodzenia: 18.10.1963 r., miejsce urodzenia: Ganta, hrabstwo Nimba), e) paszport Wybrzeża Kości Słoniowej, f) liberyjski paszport dyplomatyczny nr: D/001217. Inne informacje: właściciel Mohamed and Company Logging Company” otrzymuje brzmienie: „Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Data urodzenia: a) 22.9.1961 r., b) 18.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Abengourou, Wybrzeże Kości Słoniowej. Narodowość: libańska. Numer paszportu: a) 1622263 (zwykły paszport libański, ważny od 24.4.2001 r. do 23.4.2006 r.), b) 004296/00409/00 (togijski paszport dyplomatyczny, ważny od 21.8.2002 r. do 23.8.2007 r.), c) 000275 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 11.1.1998 r. do 10.1.2000 r.), d) 002414 (liberyjski paszport dyplomatyczny, ważny od 20.6.2001 r. do 19.6.2003 r., nazwisko: Ameri Al Jawad, data urodzenia: 18.10.1963 r., miejsce urodzenia: Ganta, hrabstwo Nimba), e) D/001217 (liberyjski paszport dyplomatyczny), f) Diplomatic-2781 (liberyjski paszport dyplomatyczny). Inne informacje: a) paszport Wybrzeża Kości Słoniowej; brak szczegółowych danych, b) właściciel Mohamed and Company Logging Company. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004 r.”. 4) Wpis „Edwin M., Snowe jr. Narodowość: libańska. Numer paszportu: a) OR/0056672-01, b) D/005072. Inne informacje: dyrektor wykonawczy Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC)” otrzymuje brzmienie: „Edwin M., Snowe jr. narodowość: liberyjska. Numer paszportu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D-00172 (paszport ECOWAS-DPL, ważny od 7.8.2008 r. do 6.7.2010 r.). Inne informacje: dyrektor wykonawczy Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 10.9.2004 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 27 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

 • Dz. U. L91 - 25 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

 • Dz. U. L91 - 23 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

 • Dz. U. L91 - 20 z 20093.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 14 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

 • Dz. U. L91 - 7 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.