Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 20

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 20

L 91/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie,


(5)

ponad to, które jest już uwzględnione w szczególnych przepisach dotyczących pyraklostrobiny zawartych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu kontrolnym dotyczącym tej substancji. Rozszerzenie nie wiąże się zwłaszcza ze zmianą parametrów stosowania określonych w przepisach szczególnych załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z tego względu uzasadnione jest dokonanie zmiany przepisów szczególnych dotyczących pyraklostrobiny.

Dyrektywą Komisji 2004/30/WE (2) włączono pyraklostrobinę jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Występując z wnioskiem o włączenie pyraklostrobiny, jej producent BASF SE (dalej nazywany „powiadamiającym”) przedstawił dane o zastosowaniach mających na celu zwalczanie grzybów, potwierdzające ogólny wniosek, zgodnie z którym można się spodziewać, iż produkty ochrony roślin zawierające pyraklostrobinę będą spełniały wymogi bezpieczeństwa określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG. Dlatego pyraklostrobina została włączona do załącznika I tej dyrektywy wraz ze szczególnym przepisem stanowiącym, iż państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie tej substancji wyłącznie jako fungicydu. Obecnie powiadamiający zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany we wspomnianych przepisach szczególnych uwzględniającej, prócz zastosowania pyraklostrobiny w zwalczaniu grzybów w niektórych zastosowaniach rolniczych, również stosowanie jej w charakterze regulatora wzrostu roślin. Jako uzasadnienie takiego rozszerzenia zastosowania powiadamiający przedłożył dodatkowe informacje. Niemcy dokonały oceny informacji i danych przedłożonych przez powiadamiającego. W październiku 2008 r. Niemcy poinformowały Komisję o swoich wnioskach, stwierdzając, że rozszerzenie zastosowania, o które wystąpiono, nie stwarza żadnego dodatkowego ryzyka

(6)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(7) (2)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(3)

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmą i publikują najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(4)

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 4 sierpnia 2009 r.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 50.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

3.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/21

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 91/22

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wiersz 82 otrzymuje brzmienie: 975 g/kg 1 czerwca 2004 r. 31 maja 2014 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako fungicyd oraz regulator wzrostu roślin.

„82

Pyraklostrobina

PL

Nr CAS 175013-18-0

Metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)1H-pirazol-3-iloksymetylo]fenylo}(N-metoksy)karbaminian Zanieczyszczenie produkcyjne siarczanem dwumetylowym uznaje się za mające znaczenie toksykologiczne i nie może przekraczać stężenia 0,0001 % w produkcie technicznym

Nr CIPAC 657

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego pyraklostrobiny, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 28 listopada 2003 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie: — powinny przykładać szczególną uwagę do ochrony organizmów wodnych, w szczególności ryb, — powinny przykładać szczególną uwagę do ochrony stawonogów lądowych i dżdżownic. Powinny być stosowane środki ograniczania zagrożenia, w miarę potrzeby. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję zgodnie z art. 13 ust. 5 w sprawie specyfikacji materiału technicznego produkowanego do celów handlowych.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 27 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

 • Dz. U. L91 - 25 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

 • Dz. U. L91 - 23 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

 • Dz. U. L91 - 18 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 14 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

 • Dz. U. L91 - 7 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.