Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 23

3.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

(Jedynie teksty w językach greckim, maltańskim, niemieckim, rumuńskim i słowackim są autentyczne)


(2009/310/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1100/2007 stanowi, że państwo członkowskie może zostać zwolnione z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza, jeżeli przedstawi odpowiednie uzasadnienie wskazujące, że w dorzeczach rzek lub w wodach morskich znajdujących się na jego terytorium węgorz europejski nie występuje naturalnie. Państwa członkowskie przekazują Komisji wniosek o zwolnienie. Wnioski musi zatwierdzić Komisja na podstawie oceny techniczno-naukowej przeprowadzonej przez Komitet Naukowy, Techniczny oraz Gospodarczy ds. Rybołówstwa (STEFC) lub inne stosowne gremia naukowe.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1100/2007 ustanawia przepisy służące ochronie i zrównoważonej eksploatacji zasobów węgorza europejskiego w wodach Wspólnoty, w należących do państw członkowskich lagunach, ujściach rzek, rzekach i powierzchniowych wodach śródlądowych.

(5)

Cypr, Malta, Austria, Rumunia i Słowacja przekazały Komisji wnioski o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza, załączając odpowiednie uzasadnienia.

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) przekazała Komisji ocenę techniczno-naukową wniosków.

(2)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1100/2007 zobowiązuje państwa członkowskie do wskazania i określenia dorzeczy rzek na ich terytorium krajowym, w których węgorz europejski występuje naturalnie. Dla każdego dorzecza, w którym występuje węgorz, państwa członkowskie powinny przygotować plan gospodarowania zasobami węgorza.

(6)

(1) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 17.

Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) w dorzeczach rzek lub w wodach morskich objętych wymienionymi wnioskami o zwolnienie węgorz europejski nie występuje naturalnie do celów rozporządzenia (WE) nr 1100/2007.

L 91/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2009

(7)

W związku z tym, uwzględniając art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1100/2007, należy udzielić zwolnienia z obowiązku przygotowania planów gospodarowania zasobami węgorza danym państwom członkowskim. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

c) Austrię; d) Rumunię; e) Słowację. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rumunii i Republiki Słowackiej.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zwalnia się z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1100/2007, następujące państwa członkowskie: a) Cypr; b) Maltę;

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 27 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

 • Dz. U. L91 - 25 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

 • Dz. U. L91 - 20 z 20093.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

 • Dz. U. L91 - 18 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 14 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

 • Dz. U. L91 - 7 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.