Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 25

3.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/311/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

łowej oceny substancji czynnych i środka ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w maju 2003 r. rząd Francji otrzymał od BASF AG wniosek o wpisanie substancji czynnej topramezonu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/850/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. W lipcu 2002 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy Dow AgroSciences Ltd. wniosek dotyczący fluorku sulfurylu. W decyzji Komisji 2003/305/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. W marcu 2005 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy Central Science Laboratory wniosek dotyczący wirusa żółtej mozaiki cukinii – szczepu niezłośliwego. W decyzji Komisji 2006/586/WE (4) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG poddano ocenie wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniach 21 lipca 2006 r. (topramezon), 29 października 2004 r. (fluorek sulfurylu) i 30 czerwca 2006 r. (wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy). Po przedłożeniu projektu sprawozdania z oceny przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdzono, iż należy zwrócić się do wnioskodawcy o dalsze informacje, a państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zbada te informacje i przedstawi swoją ocenę. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana, a zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG. Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną, o której mowa, na okres 24 miesięcy zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumentacji. Należy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego wpisania topramezonu, fluorku sulfurylu oraz wirusa żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy do załącznika I zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(2)

(7)

(3)

(8) (4)

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne w celu umożliwienia jej szczegółowego zbadania i umożliwienia państwom członkowskim przyznawania tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne, o których mowa, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegóz z z z 19.8.1991, s. 1. 9.12.2003, s. 28. 6.5.2003, s. 10. 31.8.2006, s. 31.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy na okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(1 )

Dz.U. L 230 (2) Dz.U. L 322 (3) Dz.U. L 112 (4) Dz.U. L 236

L 91/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2009

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 27 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

 • Dz. U. L91 - 23 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

 • Dz. U. L91 - 20 z 20093.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

 • Dz. U. L91 - 18 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 14 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

 • Dz. U. L91 - 7 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.