Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 27

Strona 1 z 2
3.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/312/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

między innymi, choroby zakaźne i szczególne zagadnienia związane ze zdrowiem, dla których sieci nadzoru już zostały utworzone.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3,

Rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (4) (ECDC) definiuje wyspecjalizowane sieci nadzoru (DSN) jako wszelkie konkretne sieci między akredytowanymi strukturami a władzami państw członkowskich, dotyczące chorób lub szczególnych zagadnień związanych ze zdrowiem, wybrane do nadzoru epidemiologicznego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzją Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanowiono wykaz chorób zakaźnych i szczególnych zagadnień związanych ze zdrowiem dla celów nadzoru epidemiologicznego. Podstawowym celem utworzenia na poziomie Wspólnoty takiej sieci nadzoru i kontroli chorób zakaźnych było zbieranie i koordynowanie informacji dotyczących zdrowia publicznego z sieci monitorowania w państwach członkowskich.

W artykule 3 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 851/2004 powierzono ECDC misję koordynowania europejskiego współdziałania organów działających w zakresie objętym misją Centrum, w tym sieci wynikających z działań w zakresie zdrowia publicznego wspieranych przez Komisję i prowadzących wyspecjalizowane sieci nadzoru.

(6)

(2)

Ponieważ w momencie przyjmowania decyzji 2000/96/WE nie wszystkie choroby zakaźne i szczególne zagadnienia związane ze zdrowiem wybrane do nadzoru epidemiologicznego mogły zostać objęte siecią wspólnotową, zidentyfikowano pewne wyspecjalizowane sieci nadzoru, które już można było utworzyć.

Obecnie ECDC monitoruje względne znaczenie chorób oraz szczególnych zagadnień związanych ze zdrowiem i w razie konieczności, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, proponuje zmianę wykazu chorób zakaźnych, stopniowo obejmowanych siecią wspólnotową; dodatkowo każda nowa choroba włączona do decyzji 2000/96/WE jest natychmiast obejmowana nadzorem epidemiologicznym ECDC.

(7)

Ponieważ większość chorób i zagadnień związanych ze zdrowiem, wymienionych w załączniku I do decyzji 2000/96/WE, jest obecnie objęta działaniami ECDC, nie ma potrzeby wskazywania w tym załączniku, przy pomocy odsyłaczy, już utworzonych sieci.

(3)

Decyzja Komisji 2003/542/WE z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do działań wyspecjalizowanych sieci nadzoru (3) wymienia,

(8)

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50. (3) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, s. 55.

Należy zatem 2000/96/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(4) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

L 91/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2009

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 7 decyzji nr 2119/98/WE,

2) w załączniku I wprowadza się z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2

zmiany

zgodnie

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 25 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

 • Dz. U. L91 - 23 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

 • Dz. U. L91 - 20 z 20093.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

 • Dz. U. L91 - 18 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 14 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

 • Dz. U. L91 - 7 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.