Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2009-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 7

Strona 1 z 6
3.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 wymaga przyjęcia przez Komisję ogólnych środków mających na celu zmianę elementów innych niż istotne wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego określonych w załączniku do tego rozporządzenia poprzez ich uzupełnienie. Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 stanowi ponadto, że Komisja musi przyjąć szczegółowe środki zmierzające do wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008, uzupełnionych przez ogólne środki przyjęte przez Komisję na podstawie art. 4 ust. 2. Ogólne środki uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego powinny zatem być przyjęte w zakresie kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu oraz innych środków kontroli w zakresie ochrony, jak również w zakresie przedmiotów zabronionych, uznania równoważności krajów trzecich, rekrutacji personelu, szkolenia, specjalnych procedur ochrony oraz zwolnień ze środków kontroli w zakresie ochrony. Te ogólne środki są niezbędne w celu osiągnięcia poziomu ochrony lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej odpowiadającego normom wymaganym przez rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), które zostało uchylone rozporządzeniem (WE) nr 300/2008. Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 300/2008, załącznik do wspomnianego rozporządzenia stosuje się od daty, która będzie określona w przepisach wykonawczych, lecz nie później niż 24 miesiące od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 300/2008. W związku z tym zastosowanie ogólnych środków przyjętych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 należy odłożyć do czasu przyjęcia przepisów wykonawczych na mocy art. 4 ust. 3, lecz nie później niż do dnia 29 kwietnia 2010 r.

Należy jak najszybciej, a w każdym przypadku najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2010 r., wprowadzić w portach lotniczych na obszarze całej UE metody (w tym technologie) wykrywania płynnych materiałów wybuchowych, co pozwoli znieść ograniczenia ilościowe dotyczące przewozu nieszkodliwych cieczy przez pasażerów. Jeżeli wprowadzenie we właściwym czasie na obszarze całej UE metod (w tym technologii) wykrywania płynnych materiałów wybuchowych okaże się niemożliwe, Komisja zaproponuje dodanie niezbędnych nowych pozycji do kategorii przedmiotów, które mogą być zabronione (część B załącznika). Jeżeli wprowadzenie takich metod (w tym technologii) okaże się niemożliwe w pewnych portach lotniczych, z przyczyn obiektywnych, Komisja wskaże w środkach wykonawczych warunki, zgodnie z którymi ciecze będą mogły być przewożone w sposób nie naruszający norm bezpieczeństwa. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie przewiduje ogólne środki mające uzupełnić wspólne podstawowe normy określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 w celu: a) dopuszczenia metod kontroli bezpieczeństwa ustanowionych w części A załącznika; b) zakazania kategorii przedmiotów ustanowionych w części B załącznika; c) zapewnienia podstaw udzielenia pozwolenia na dostęp do stref operacyjnych oraz stref zastrzeżonych lotniska ustanowionych w części C załącznika; d) dopuszczenia metod sprawdzenia pojazdów, sprawdzenia i przeszukania statków powietrznych pod kątem ochrony ustanowionych w części D załącznika; e) ustalenia kryteriów uznawania za równoważne standardów w zakresie ochrony w krajach trzecich, ustanowionych w części E załącznika; f) ustalenia warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty lub poddaje się je innym środkom kontroli w zakresie ochrony ustanowionym w części F załącznika oraz określenia ustanowionego tam procesu zatwierdzania lub wyznaczania zarejestrowanych agentów, znanych nadawców i uznanych nadawców;

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 91 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 31 z 20093.4.2009

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (  Dz.U. L 46 z 17.2.2009)

 • Dz. U. L91 - 27 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) (1)

 • Dz. U. L91 - 25 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2348) (1)

 • Dz. U. L91 - 23 z 20093.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca wnioski Cypru, Malty, Austrii, Rumunii i Słowacji o zwolnienie z obowiązku przygotowania planu gospodarowania zasobami węgorza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2231)

 • Dz. U. L91 - 20 z 20093.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/25/WE z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej pyraklostrobina (1)

 • Dz. U. L91 - 18 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L91 - 16 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L91 - 14 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

 • Dz. U. L91 - 5 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dz. U. L91 - 3 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L91 - 1 z 20093.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.