Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 92 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2009-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 92 POZ 3

4.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (2009/313/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Decyzją 2003/798/WE (3) Rada zatwierdziła odnowienie umowy na pierwszy dodatkowy okres pięciu lat.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Podczas spotkania Wspólnego Komitetu Wspólnota– Rosja ds. Współpracy w dziedzinie Nauki i Technologii w dniu 28 czerwca 2007 r. w Brukseli obie strony umowy wyraziły zgodę na odnowienie jej na kolejne pięć lat. Strony uważają, że szybkie odnowienie umowy byłoby w ich wspólnym interesie. Ponadto podczas posiedzenia Rady Współpracy Unia Europejska–Rosja w dniu 26 maja 2008 r. obie strony zgodziły się podjąć niezbędne kroki w celu odnowienia umowy.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Treść odnowionej umowy będzie identyczna z treścią umowy, która wygasa w dniu 20 lutego 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Odnowienie umowy powinno zostać zatwierdzone w imieniu Wspólnoty,

(1)

Decyzją 2000/742/WE (2) Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (zwanej dalej „umową”).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Art. 12 lit. b) umowy stanowi w szczególności, że umowa jest odnawiana na mocy wspólnego porozumienia między stronami na dodatkowy okres pięciu lat.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej na dodatkowy okres pięciu lat.

(3) Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 20.

(1) Opinia z dnia 3 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 299 z 28.11.2000, s. 14.

L 92/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2009

Artykuł 2 Przewodniczący Rady, działając w imieniu Wspólnoty oraz zgodnie z art. 12 umowy, powiadamia Rząd Federacji Rosyjskiej, że Wspólnota zakończyła procedury wewnętrzne niezbędne dla wejścia w życie odnowionej umowy (*). Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2009 r. W imieniu Rady

P. BENDL

Przewodniczący

(*) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 92 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L92 - 1 z 20094.4.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.