Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 21

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

Data ogłoszenia:2009-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 21

7.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/21

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

sytuację na Białorusi, i, o ile stwierdzi zmiany na lepsze, będzie gotowa rozważyć możliwość zniesienia środków ograniczających. Jeśli będzie to konieczne, Rada może w dowolnym momencie podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu zakazów pobytu, zależnie od działań władz białoruskich w dziedzinie demokracji i praw człowieka.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1). Wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających przeciwko niektórym urzędnikom Białorusi (2) przedłużyło obowiązywanie środków ograniczających nałożonych wspólnym stanowiskiem 2006/276/WPZiB do dnia 13 października 2009 r. Jednakże zakazy pobytu nałożone na niektórych przywódców z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zniknięć, które miały miejsce w latach 1999 i 2000, oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej zostały zawieszone do dnia 13 kwietnia 2009 r. Aby zachęcić do przyjmowania i wdrażania następnych konkretnych środków zmierzających w kierunku demokracji oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód na Białorusi, w dniu 16 marca 2009 r. Rada uzgodniła, że choć obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB zostanie przedłużone o jeden rok od tej daty, zawieszenie stosowania zakazów pobytu nałożonych na niektórych urzędników Białorusi zostanie utrzymane na okres dziewięciu miesięcy. Przed końcem tego okresu Rada dokona gruntownego przeglądu wspomnianych środków ograniczających, biorąc pod uwagę

(4)

Wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB powinno zostać zmienione, a wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB powinno zostać zatem uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO: (2)

Artykuł 1 Niniejszym przedłuża się do dnia 15 marca 2010 r. obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB.

Artykuł 2 1. Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Jurija Nikołajewicza Podobieda, zawiesza się niniejszym do dnia 15 grudnia 2009 r.

(3)

2. Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, zawiesza się do dnia 15 grudnia 2009 r.

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostanie ponownie zbadane przed dniem 15 grudnia 2009 r., w świetle sytuacji w Białorusi.

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5. (2) Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 56.

Artykuł 4 Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB.

L 93/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2009

Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 33 z 20097.4.2009

  Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

 • Dz. U. L93 - 23 z 20097.4.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

 • Dz. U. L93 - 20 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dz. U. L93 - 13 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L93 - 11 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L93 - 3 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.