Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 23 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

Data ogłoszenia:2009-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 23 - Strona 9

Strona 9 z 10

Państwo członkowskie powiadamia Radę o dacie, od której będzie w stanie dokonywać przekazywania informacji w taki sposób. 7. Państwa członkowskie dokonują dostosowań technicznych, o których mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty określenia formatu i sposobów wymiany informacji o wyrokach skazujących drogą elektroniczną. Artykuł 12 Relacje z innymi aktami prawnymi 1. W stosunkach między państwami członkowskimi niniejsza decyzja ramowa uzupełnia art. 13 Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych i jej protokołów dodatkowych z dnia 17 marca 1978 r. i z dnia 8 listopada 2001 r., jak również Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz protokół do niej z dnia 16 października 2001 r. (1).


Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r. W imieniu Rady

I. LANGER

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 326 z 21.11.2001, s. 1.

L 93/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2009

ZAŁĄCZNIK Formularz, o którym mowa w art. 6, 7, 8, 9 i 10 decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi Wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego

Aby prawidłowo wypełnić niniejszy formularz, państwa członkowskie powinny zapoznać się z instrukcją.

a) Informacje dotyczące państwa członkowskiego będącego wnioskodawcą: Państwo członkowskie: Organ(-y) centralny(-e): Osoba, z którą należy się kontaktować: Telefon (wraz z numerami kierunkowymi): Faks (wraz z numerami kierunkowymi): Adres poczty elektronicznej: Adres do korespondencji: Sygnatura akt, jeżeli jest znana:

b) Informacje o tożsamości osoby, której dotyczy wniosek (*): Imię i nazwisko (imiona i wszystkie nazwiska): Poprzednio używane imiona i nazwiska: Pseudonim lub przydomek, jeżeli dotyczy: Płeć: M

 K

Obywatelstwo: Data urodzenia (cyframi: dd/mm/rrrr): Miejsce urodzenia (miejscowość i państwo): Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: Miejsce zamieszkania lub znany adres: Numer ewidencyjny lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości: Odciski palców: Inne dostępne dane identyfikacyjne:

___________

(*) Należy wprowadzić jak najwięcej informacji, by ułatwić ustalenie tożsamości danej osoby.

7.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/31

c) Cel wniosku: Proszę zaznaczyć właściwe pole 1)

 

postępowanie karne (proszę określić organ prowadzący postępowanie oraz, w miarę możliwości, sygnaturę akt sprawy .............................................................................................. ......................................................................... ................................................................ ................................................................................................ .......................................

2)

wniosek niezwiązany z postępowaniem karnym (proszę określić organ prowadzący postępowanie oraz, w miarę możliwości, sygnaturę akt sprawy). Proszę zaznaczyć właściwe pole: (i) ...  wniosek pochodzący od organu sądowego ................................................................................................ ...................................................................... ................................................................................................ ................. (ii)

 wniosek pochodzący od uprawnionego organu administracyjnego .......................................................

...................................................................... ................................................................................................ .................

(iii)

 wniosek pochodzący od osoby ubiegającej się o dotyczące jej dane z rejestru karnego

..............

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 93 POZ 23 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 33 z 20097.4.2009

  Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

 • Dz. U. L93 - 21 z 20097.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

 • Dz. U. L93 - 20 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dz. U. L93 - 13 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L93 - 11 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L93 - 3 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20097.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.