Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 1

Strona 1 z 3
8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), uwzględniając art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1212/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2), uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

jedynego przedsiębiorstwa objętego próbą, któremu przyznano MET. Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą, którym przyznano traktowanie indywidualne („IT”) zgodnie z przepisami art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, podlegają średniej ważonej stawce cła wynoszącej 28,6 %, ustalonej w odniesieniu do przedsiębiorstw objętych próbą, którym przyznano traktowanie indywidualne. Cło ogólnokrajowe w wysokości 47,8 % zostało nałożone na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa.

(3)

Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 przewiduje możliwość, aby chińskim producentom eksportującym, którzy spełniają cztery warunki wymienione w tym artykule, przyznane zostało takie samo traktowanie jak wskazane w powyższym motywie 2 przysługujące przedsiębiorstwom współpracującym nieobjętym próbą („status podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący” lub „SPNE”).

B. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH

Rozporządzeniem (WE) nr 1212/2005 Rada wprowadziła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego, rodzaju używanego do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego, czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) („produkt objęty postępowaniem”), zwykle zgłaszanych w ramach kodów CN 7325 10 50, 7325 10 92 oraz ex 7325 10 99 (kod Taric 7325 10 99 10). W trakcie dochodzenia, które doprowadziło do wprowadzenia środków, zważywszy na znaczącą liczbę współpracujących stron, do kontroli wyrywkowej wybrano próbę chińskich producentów eksportujących. Przedsiębiorstwom objętym próbą przyznano indywidualne stawki cła ustalone w trakcie dochodzenia. Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą, którym przyznano traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, podlegają stawce cła antydumpingowego wynoszącej 0 %, ustalonej w odniesieniu do

(4)

Sześć przedsiębiorstw wystąpiło z wnioskiem o przyznanie SPNE. Następnie w toku dochodzenia jedno z przedsiębiorstw wycofało swój wniosek. Przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy każdy z wnioskodawców spełnia warunki określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 niezbędne do przyznania mu SPNE, poprzez sprawdzenie, czy: 1) nie dokonywał wywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem podczas okresu objętego dochodzeniem (od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.) – warunek pierwszy; 2) nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem w Chińskiej Republice Ludowej, który podlegał środkom antydumpingowym nałożonym wyżej wymienionym rozporządzeniem – warunek drugi; 3) rzeczywiście dokonywał wywozu produktów objętych postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym oparte są środki, lub stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu do Wspólnoty znaczącej ilości produktów objętych postępowaniem – warunek trzeci;

(5)

(2)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 48 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.